« Grįžti

PVM mokėtojo sertifikato (FR0730) išdavimo tvarka

Atnaujinimo data: 2013-12-17
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.7] Prašymas (FR0388) įregistruoti į PVM mokėtojų...
Registracijos numeris   KD-5662   Data   2013.12.17

 

Teisės aktas, reglamentuojantis PVM mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisykles

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu  Nr. VA-131

Prašymo išduoti PVM sertifikatą pateikimas

PVM mokėtojas, pageidaujantis susigrąžinti PVM, sumokėtą Europos Sąjungos valstybėse arba trečiosiose valstybėse ir gauti sertifikatą, turi pateikti laisvos formos prašymą išduoti tokį sertifikatą.

Prašymą išduoti PVM mokėtojo sertifikatą PVM mokėtojas ar jo įgaliotas asmuo gali pateikti tokiais būdais:

1. prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;

2. tiesiogiai įteikdamas arba išsiųsdamas paštu (per pašto paslaugų teikėjus). Šiuo būdu pateiktą prašymą asmuo turi pasirašyti.

Prašyme turi būti nurodyta:

1. PVM mokėtojo (juridinio asmens) pavadinimas, PVM mokėtojo (fizinio asmens) vardas, pavardė;

2. PVM mokėtojo kodas;

3. PVM mokėtojo (juridinio asmens) buveinės adresas, PVM mokėtojo (fizinio asmens) nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

4. pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšies pavadinimas (-ai) (Sertifikatas gali būti išduodamas tik dėl tų ekonominių veiklos rūšių, kurios nurodytos PVM mokėtojo registriniuose duomenyse. Jeigu PVM mokėtojas vykdo kitas veiklas, apie kurias mokesčių administratorius neturi duomenų, tai, prieš pateikdamas Prašymą išduoti Sertifikatą, jis turi atnaujinti savo registrinius duomenis);

5. finansiniai metai, už kuriuos pageidaujama susigrąžinti PVM;

6. pageidaujamas gauti Sertifikato egzempliorių skaičius;

7. pageidaujamas Sertifikato gavimo būdas:

7.1. asmeniškai atsiimant AVMI;

7.2. paštu (per pašto paslaugų teikėjus).

 Kai prašymą pateikia PVM mokėtojo įgaliotas asmuo, prie prašymo turi būti pridėtas įgaliojimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Įgaliotas asmuo prašymą gali pateikti už keletą PVM mokėtojų, pateikdamas visų šių PVM mokėtojų įgaliojimus. Prašyme turi būti nurodyti visų tokių PVM mokėtojų rekvizitai.

 

PVM mokėtojo sertifikato (FR0730) išdavimo tvarka

Jei prašyme dėl PVM mokėtojo sertifikato nurodyti duomenys teisingi – Sertifikatas išduodamas per 3 darbo dienas nuo Prašymo išduoti Sertifikatą gavimo dienos.

Jei duomenys neteisingi – PVM mokėtojui ar jo įgaliotam asmeniui pasiūloma per 5 darbo dienas duomenis patikslinti. Patikslinus duomenis Sertifikatas turi būti išduodamas nedelsiant (ne vėliau kaip kitą darbo dieną po patikslintų duomenų gavimo).

Sertifikatas asmeniui išduodamas:

1. AVMI darbuotojas Sertifikatą įteikia asmeniškai (Sertifikatas išduodamas pasirašytinai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą (jei Sertifikatą atsiima ne PVM mokėtojo (juridinio asmens) vadovas ar ne pats PVM mokėtojas (fizinis asmuo));

2. AVMI siunčia paštu (per pašto paslaugų teikėjus).

Sertifikatas galioja kalendorinius metus nuo jo išdavimo dienos.

Kai per kalendorinius metus nuo Sertifikato išdavimo dienos pasikeičia PVM mokėtojo duomenys, nurodyti Sertifikate, PVM mokėtojo pageidavimu išduodamas naujas Sertifikatas.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-09 įsakymas VA-131 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJO REGISTRAVIMĄ PATVIRTINANČIO SERTIFIKATO"