Kada juridinis asmuo įgyja likviduojamo juridinio asmens teisinį statusą ir kur reikia kreiptis, nusprendus likviduoti juridinį asmenį ir paskyrus likvidatorių?

Atnaujinimo data: 2017-12-19
Ši informacija skelbiama:
[1.1.9] Juridinio asmens likvidavimo procedūros
Registracijos numeris   KD-2868

 

Akcinė Bendrovė įgyja likviduojamos bendrovės statusą nuo visuotinio akcininkų sprendimo likviduoti bendrovę priėmimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali nustatyti kitą datą, nuo kurios įsigalioja sprendimas dėl bendrovės likvidavimo, tačiau ši data negali būti ankstesnė nei sprendimo likviduoti bendrovę priėmimo diena. (Akcinių bendrovių įstatymas, 73 str.).

Individuali įmonė įgyja likviduojamos individualios įmonės statusą nuo sprendimo likviduoti individualią įmonę priėmimo dienos (Individualių įmonių įstatymas, 13 str.).

Ūkinė bendrija įgyja likviduojamos bendrijos statusą nuo visų bendrijos tikrųjų narių bendru sutarimu priimto sprendimo likviduoti bendriją priėmimo dienos (Ūkinių bendrijų įstatymas, 18 str.)

Viešoji įstaiga įgyja likviduojamos viešosios įstaigos statusą nuo visuotinio dalininkų sprendimo likviduoti viešąją įstaigą priėmimo dienos (Viešųjų įstaigų įstatymas, 17 str.).

Dokumentų ir duomenų teikėjas arba asmuo, priėmęs sprendimą likviduoti juridinį asmenį, ne vėliau kaip pirmąją sprendimo likviduoti juridinį asmenį viešo paskelbimo dieną JAR tvarkytojui pateikia:

1. prašymą įregistruoti teisinį statusą;

2. sprendimą likviduoti juridinį asmenį;

3. dokumentą, patvirtinantį duomenis apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos pirmininką, jo teisių ribas;

 4. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose;

Kai užsienio juridinis asmuo priima sprendimą nutraukti Lietuvoje esančio savo filialo ar atstovybės veiklą, to filialo ar atstovybės vadovas ar asmuo, paskirtas vykdyti veiklos nutraukimo procedūrą, turi VMI pateikti per Mano VMI:

1. prašymą dėl JAR-PBA formos užpildymo ir pateikimo JAR tvarkytojui (Taisyklių Nr. VA-124/1B-671/V-257, 5 priedas).

2.  taip pat prie šio prašymo turi būti pridėtas užsienio juridinio asmens sprendimas (legalizuotas teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus tarptautinių sutarčių nustatytus atvejus) nutraukti užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės veiklą.

Teisės aktai
LRS  LRV 2003-11-12 nutarimas Nr. 1407„DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO", VII d. 139 - 141 p.
LRS  VMI prie FM viršininko, Muitinės departamento prie FM generalinio direktoriaus ir VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. VA-124/1B-671/V-257 DĖL SIŪLYMO INICIJUOTI JURIDINIO ASMENS LIKVIDAVIMĄ IR PRANEŠIMO APIE JURIDINIO ASMENS, UŽSIENIO JURIDINIO ASMENS FILIALO AR ATSTOVYBĖS ATSISKAITYMĄ SU BIUDŽETAIS IR PINIGŲ FONDAIS TEIKIMO JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, 20-21 p.