Kokius veiksmus turi atlikti likviduojamas juridinis asmuo, vykdantis likvidavimo procedūrą?

Atnaujinimo data: 2017-12-19
Ši informacija skelbiama:
[1.1.9] Juridinio asmens likvidavimo procedūros
Registracijos numeris   KD-2880

 

Likviduojamas juridinis asmuo, vykdantis likvidavimo procedūrą, privalo atlikti tokius veiksmus:

1. Išsiregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro, pateikiant VMI tinkamai užpildytą Prašymą įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju / išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų / papildyti / keisti registrinius duomenis FR0388 formą.

2. Panaikinti registruoto gavėjo ir / ar siuntėjo pažymėjimą ir išsiregistruoti iš registruotų gavėjų ir / ar siuntėjų sąrašo, pateikiant VMI tinkamai užpildytą Prašymo išduoti / pakeisti / papildyti / panaikinti registruoto gavėjo pažymėjimo FR0647 formą arba Prašymo išduoti / pakeisti / papildyti  /panaikinti registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo pažymėjimo REG810 formą.

3. Panaikinti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir šį sandėlį išregistruoti, pateikiant VMI tinkamai užpildytą Prašymo įregistruoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku ir / ar leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį FR0644 formą.

4. Išregistruoti kuro objektus, talpyklas, kuro kiekio matavimo priemones, pateikiant VMI tinkamai užpildytą Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo, 8 priedą „Prašymas";

5. Panaikinti leidimą, suteikiantį teisę tiekti ar naudoti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomos akcizų lengvatos, pateikiant VMI tinkamai užpildytą laisvos formos prašymą;

6. Grąžinti VMI nepanaudotas apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderoles;

7. Išregistruoti įregistruotą VMI kasos aparatą, prekybos (paslaugų teikimo) automatą ir/ar taksometrą;

8. Išregistruoti likviduojamo asmens vardu įregistruotą nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, kurį teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti;

9. Pateikti likviduojamo asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų papildymą/pakeitimą, pateikiant VMI tinkamai užpildytą Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų papildymo/pakeitimo Mokesčių mokėtojų registre FR0791 formą ir/ar Juridinio asmens struktūrinių padalinių duomenų papildymo/pakeitimo FR0791A formą, ir/ar Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų papildymo/pakeitimo FR0791B formą;

10. Pateikti VMI visas privalomas deklaracijas ir/ar kitus dokumentus. Paskutinio mokestinio laikotarpio pelno mokesčio deklaraciją pateikti tik atlikus šio pranešimo 1–9 punktuose nurodytus veiksmus;

11. Sumokėti nesumokėtus mokesčius, įmokas, baudas, delspinigius, palūkanas;

12. Sumokėti nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas, palūkanas, baudas, delspinigius ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti socialinio draudimo pranešimus;

13. Užbaigti Muitinės procedūras, sumokėti Muitinės administruojamus muitus ir mokesčius ir su jais susijusias sumas.

14. Atlikti kitus su asmens likvidavimu susijusius veiksmus, reikalingus JAR-PBA formai užpildyti.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ"
LRS  VMI prie FM viršininko, Muitinės departamento prie FM generalinio direktoriaus ir VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. VA-124/1B-671/V-257 DĖL SIŪLYMO INICIJUOTI JURIDINIO ASMENS LIKVIDAVIMĄ IR PRANEŠIMO APIE JURIDINIO ASMENS, UŽSIENIO JURIDINIO ASMENS FILIALO AR ATSTOVYBĖS ATSISKAITYMĄ SU BIUDŽETAIS IR PINIGŲ FONDAIS TEIKIMO JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-04-27 įsakymas Nr. VA-62 „DĖL PREKYBININKŲ REGISTRAVIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-04-28 įsakymas Nr. VA-65 AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-15 įsakymas Nr. VA-189 „DĖL JURIDINIO ASMENS PRANEŠIMO APIE JO DUOMENŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRE PAPILDYMĄ (PAKEITIMĄ)"
LRS  VMI prie FM viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. VA-56 DĖL KURO OBJEKTŲ IR NAFTOS PRODUKTŲ APSKAITOS PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO
LRS  LRV 2002-06-13 nutarimas Nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255 „DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"