« Grįžti

Kurie teisės aktai reglamentuoja juridinio asmens likvidavimo procedūras?

Atnaujinimo data: 2017-01-09
Ši informacija skelbiama:
[1.1.9] Juridinio asmens likvidavimo procedūros
Registracijos numeris   KD-6765

 

Teisės aktai, kuriais vadovaudamasis likvidatorius atlieka juridinio asmens likvidavimo procedūras AVMI:

- Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas,

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas,

- Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas,

- Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas,

- Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas,

- Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407,

- Mokesčių mokėtojų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059,

- Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283,

- Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 51,

- VMI prie FM viršininko 2002 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 86 „Dėl mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formų patvirtinimo" ,

- Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų aprašas, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2002 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 127,

- Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29,

- Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-34,

- Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178,

- Kasos aparatų naudojimo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255,

- Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. VA-124/1B-671/V-257.

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
LRS  Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas
LRS  Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas
LRS  Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
LRS  Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
LRS  LRV 2003-11-12 nutarimas Nr. 1407 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LRV 2000-09-06 nutarimas Nr. 1059 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LRV 2002-06-13 nutarimas Nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  LR finansų ministro 2002-02-25 įsakymas Nr. 51 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-03-29 įsakymas Nr. 86 „DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO SUTARTIES, PRAŠYMO DUOTI SUTIKIMĄ MOKESTINEI NEPRIEMOKAI PERIMTI IR SPRENDIMO DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO FORMŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-05-17 įsakymas Nr. 127 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO PROCEDŪRŲ APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymas Nr. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-12 įsakymas Nr. VA-34 „DĖL PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES ATASKAITOS FORMOS IR JOS PILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178 „DĖL ĮREGISTRAVIMO Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255 „DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko, Muitinės departamento prie FM generalinio direktoriaus, VSDFV prie Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. VA-124/1B-671/V-257 DĖL SIŪLYMO INICIJUOTI JURIDINIO ASMENS LIKVIDAVIMĄ IR PRANEŠIMO APIE JURIDINIO ASMENS, UŽSIENIO JURIDINIO ASMENS FILIALO AR ATSTOVYBĖS ATSISKAITYMĄ SU BIUDŽETAIS IR PINIGŲ FONDAIS TEIKIMO JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO