« Grįžti

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai 2011 metais

Atnaujinimo data: 2012-10-29
Ši informacija skelbiama:
[1.10.1] Pelno mokesčio įstatymas
Registracijos numeris   KD-7848   Data   2012.10.29

Pagrindiniai pelno mokesčio įstatymo pakeitimai:

Pelno mokesčio tarifai

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimais p anaikinta nuostata, pagal kurią žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų 2010 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas būtų apmokestinamas taikant 10 proc. mokesčio tarifą, o vėlesnių metų mokestiniais laikotarpiais – 15 proc. mokesčio tarifą, taip pat pakeistos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) apmokestinimo sąlygos.

Nuo 2010 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio (ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais) 5 proc. mokesčio tarifu apmokestinamas apmokestinamasis pelnas vienetų, kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus.

Pelno mokesčio tikslais sąvoka „pajamos iš žemės ūkio veiklos" suprantama taip, kaip ji apibrėžta Seimo 2010 m. lapkričio 23 d. priimtame Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme, t. y. pajamomis iš žemės ūkio veiklos laikomos pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, pajamos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytų paslaugų žemės ūkiui teikimo, taip pat pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūkio produktų pagamintus maisto produktus.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi patvirtinti paslaugų žemės ūkiui teikimo sąrašą, kuris bus taikomas ir pelno mokesčio tikslais.

Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimas

Apskaičiuojant 2010 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną, pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.

Jei pelno nesiekiantis vienetas vykdo ūkinę komercinę veiklą, tai ūkinės komercinės veiklos pajamos nelaikomos pajamomis, t. y. nelaikomos mokesčio objektu ir į mokesčio bazę neįtraukiamos su sąlyga, kad šios pajamos yra tiesiogiai skiriamos to vieneto vykdomai viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti.

Metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo terminas

Pasikeitė metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo terminas – metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos (kartu su finansine atskaitomybe, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka ji privalo būti sudaryta) pateikiamos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos. Valstybinei mokesčių inspekcijai finansinės atskaitomybės neteikia vienetai, kurie šiuos dokumentus teikia Juridinių asmenų registrui.

Vienetai, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, 2010 metų metinę pelno mokesčio deklaraciją ir (arba) metinę fiksuoto pelno mokesčio deklaraciją turės pateikti iki 2011 m. birželio 1 d.

Pelno mokesčio ir (arba) fiksuoto pelno mokesčio sumokėjimo terminas pagal metinę pelno mokesčio deklaraciją nepasikeitė, liko toks pats.

Taip pat nepasikeitė veiklą baigiančių vienetų paskutinio mokestinio laikotarpio metinės pelno mokesčio deklaracijos ir (arba) metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir mokesčio sumokėjimo terminai.

Kiti pakeitimai

Iš pelno mokamos metinės išmokos (tantjemos) už veiklą vieneto valdyboje ar stebėtojų taryboje nelaikomos paskirstytu pelnu (t.y. neleidžiamais atskaitymais). Apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną, tantjemos iš pajamų atskaitomos (laikomos leidžiamais atskaitymais).

Apskaičiuojant 2011 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną dėl įstatinio kapitalo dalies, sudarytos ne iš vieneto dalyvių įnašų, sumažinimo anuliuotų akcijų įsigijimo kainos ir vieneto dalyviui išmokamų lėšų sumos teigiamą skirtumą vieneto dalyvis galės priskirti vertybinių popierių perleidimo nuostoliams.

Atkreiptinas dėmesys, kad apskaičiuojant 2010 mokestinių metų apmokestinamąjį pelną, vieneto dalyvių patirti nuostoliai dėl akcijų anuliavimo sumažinus įstatinį kapitalą (t. y. išmokėtų lėšų ir akcijų įsigijimo kainos skirtumas), laikomi nuostoliais iš vertybinių popierių perleidimo tik tuo atveju, jei mažinama įstatinio kapitalo dalis, sudaryta iš vieneto dalyvių įnašų.

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 46¹, 51, 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 146-6852)

Apskaičiuojant 2011 metų ir vėlesnių metų pelno mokestį, taikomi šie Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) pakeitimai:

PMĮ 12 str. 10 punkto pakeitimu iš pelno mokesčiu neapmokestinamų pajamų sąrašo išbrauktos oro uostų rinkliavos. Oro uostų rinkliavos priskiriamos oro uostų veiklą vykdančių vienetų apmokestinamosioms pajamoms, o iš šių pajamų atskaitomi joms tenkantys leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai.

PMĮ 46¹ str. 5 dalis papildyta nuostata, pagal kurią vienetai, vykdantys investicinius projektus, neturės dėl sumažinto apmokestinamojo pelno perskaičiuoti praėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamųjų pelnų (ir pelno mokesčio sumokėti į biudžetą), kai investicinio projekto ilgalaikis turtas vieneto veikloje naudojamas trumpiau kaip 3 metus ne tik dėl vieneto pabaigos ir turto praradimo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos, bet ir tais atvejais, kai turtas nebenaudojamas ar perleidžiamas dėl teisės aktų reikalavimų. Toks perskaičiavimas neatliekamas ir tuo atveju, kai ilgalaikis turtas naudojamas vieneto veikloje trumpiau kaip 3 metus dėl to, kad reorganizavimo ar perleidimo atvejais pereina įsigyjančiajam vienetui, su sąlyga, kad įsigyjantysis vienetas perimtą turtą naudos kol sueis 3 metai nuo ilgalaikio turto naudojimo jį perleidusiame vienete pradžios. Be to, įsigyjantysis vienetas, perėmęs ilgalaikį turtą reorganizavimo ar perleidimo atvejais ar dėl teisės aktų reikalavimų, gali tęsti apmokestinamojo pelno sumažinimą kaip tai būtų daręs ilgalaikį turtą perleidęs ir galimybių dėl tokio ilgalaikio turto įsigijimo sumažinti apmokestinamąjį pelną netekęs vienetas.

Teisės aktai
LRS  2010-11-23 LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 5, 25, 31, 32, 40-1, 51 IR 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS Nr. XI-1156
LRS  2010-11-23 LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 5, 12, 34, 38-2, 41, 58 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 40-1 STRAIPSNIU IR IX-1 SKYRIUMI ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS Nr. XI-1157