Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai 2013 metais

Atnaujinimo data: 2012-12-19
Ši informacija skelbiama:
[1.10.1] Pelno mokesčio įstatymas
Registracijos numeris   KD-7866   Data   2012.12.19

Pelno mokestis (28 straipsnis).

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 14 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą (papildžius Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 61-1818, toliau – LPĮ) 10 straipsnį 3 dalimi), nuo 2013 m. sausio 1 d. lėšų perdavimas labdaros ir paramos fondui (toliau – Fondas) neliečiamajam kapitalui formuoti priskiriamas suteiktai paramai, todėl gali būti taikomos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 28 str. 2 dalies nuostatos. Gautos paramos panaudojimas Fondo neliečiamajam kapitalui formuoti, neliečiamojo kapitalo valdymas ir iš neliečiamojo kapitalo investavimo gautų pajamų panaudojimas Fondo įstatuose numatytiems LPĮ 3 str. 3 dalyje nurodytiems tikslams laikomas paramos panaudojimu pagal LPĮ nustatytą paramos paskirtį.

Pagal nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusias LPĮ 8 str. 2 dalies nuostatas, jeigu viešindamas informaciją apie paramos teikėją paramos gavėjas patiria išlaidų, viršijančių 10 proc. šio paramos teikėjo suteiktos paramos vertės, tai šios minėtą ribą viršijančios išlaidos laikomos parama, panaudota ne pagal LPĮ nustatytą paramos paskirtį, kuri priskiriama PMĮ 4 str. 6 d. 1 punkte nustatytai pelno mokesčio bazei. Iki 2012 m. gruodžio 31 d., pagal Leistinų paramos gavėjo įsipareigojimų paramos teikėjui tvarką, patvirtintą Finansų ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 350 (Žin., 2001, Nr. 3-53), jeigu viešindamas informaciją apie paramos teikėją patirdavo išlaidų, viršijančių 10 proc. šio paramos teikėjo suteiktos paramos vertės, tai visa paramos gavėjo gauta lėšų suma buvo priskiriama ne gautai paramai, o paramos gavėjo pajamoms už suteiktas reklamos paslaugas, o paramos teikėjo perduota suma – paramos teikėjo patirtoms reklamos išlaidoms (leidžiamiems atskaitymams).

 

Teisės aktai
LRS  2012-06-19 LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI 14 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS Nr. XI-2077