Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai 2014 metais

Atnaujinimo data: 2013-12-31
Ši informacija skelbiama:
[1.10.1] Pelno mokesčio įstatymas
Registracijos numeris   KD-8086   Data   2013.12.31

Apskaičiuojant 2013 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

Pagal PMĮ 12 str. 5 punkto pakeitimą investicinių pajamų (išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną), neapmokestinimo lengvata taikoma ne tik investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms ir uždaro tipo investicinėms bendrovėms, veikiančioms pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (Žin., 2003, Nr. 74-3424, toliau – KIS įstatymas), bet ir investicinėms bendrovėms, veikiančioms pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (Žin. 2013, Nr. 68-3410, toliau – IIKIS įstatymas).,

 

KIS įstatymo pakeitimu (pagal 2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-375 redakciją, Žin., 2013, Nr. 68-3409) panaikintos su profesionaliesiems investuotojams skirtų KIS veiklos reguliavimu susijusios nuostatos. Profesionaliems investuotojams skirtų KIS veiklos reguliavimas įtvirtintas IIKS įstatyme. Pagal IIKIS įstatymą investicinė bendrovė – gali būti šių teisinių formų – akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, tikroji ūkinė bendrija ar komanditinė ūkinė bendrija, šio įstatymo nustatyta tvarka gavusi iš priežiūros institucijos leidimą verstis investicinės bendrovės veikla.

 

Deklaruojant 2013 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

 

apskaičiuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas iki deklaracijos pateikimo termino, t.y. iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos (jei mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, tai ši diena bus birželio 1 diena) (pagal PMĮ 53 str. 1 dalies nuostatas). Pavyzdžiui, jei mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, tai už 2013 metų mokestinio laikotarpio rezultatus apskaičiuotas metinis pelno mokestis turės būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2014 metų birželio 2 dienos (nes birželio 1 d. ne darbo diena).

 

Nuo 2014 m. sausio 1 d.:

 

1. Užsienio vieneto mokesčio bazei priskiriamos visos išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą nepriklausomai nuo to, ar užsienio vienetui už stebėtojų tarybos narių veiklą atlyginama iš pelno mokamomis metinėmis išmokomis (tantjemomis), ar kitais būdais, bei nepriklausomai nuo išmokų išmokėjimo periodiškumo (pagal PMĮ 2 str. 26 d. 2 punkto ir PMĮ 4 str. 4 d. 7 punkto nuostatas).

 

2. Siekiant paskatinti vienetus neatlygintinai suteikti lėšų filmo arba jo dalies gamybai Lietuvoje, PMĮ nustatyta lengvata (įtvirtinta PMĮ 172 ir 462 straipsniuose) vienetams neatlygintinai suteikusiems lėšų Lietuvos filmo gamintojui.

 

Lietuvos filmo gamintojas tai – fizinis asmuo – nuolatinis Lietuvos gyventojas arba Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės pilietis, veikiantis per nuolatinę bazę Lietuvoje, taip pat Lietuvos vienetas arba EEE valstybės vienetas, veikiantis per nuolatinę buveinę Lietuvoje, kurie verčiasi filmų gamyba ir yra atsakingi už kūrybinį, organizacinį, finansinį filmo gamybos procesą (PMĮ 2 str. 161 dalis). O filmo dalies gamyba tai – filmo kūrybinio sumanymo įgyvendinimo etapas, kurio metu filmuojant pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus atitinkantį filmo scenarijų, Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą kalendorinį darbų planą ir sąmatą, Lietuvos Respublikoje sukuriama filmo dalis. Daugiaserijinio filmo serijos pagaminimas Lietuvos Respublikoje nelaikomas filmo dalies gamyba (PMĮ 2 str. 101 dalis).

 

3. Pagal PMĮ 172 straipsnio 1 dalies nuostatas, apskaičiuojant pelno mokestį, iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. suteiktos lėšos filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje. Šios nuostatos taikomos, kai:

 

1) filmas atitinka Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kultūrinio turinio ir gamybos vertinimo kriterijus ir

 

2) ne mažiau kaip 80 procentų visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų patiriama Lietuvos Respublikoje, ir Lietuvos Respublikoje patirtos išlaidos, neatsižvelgiant į šio straipsnio 3 dalyje nurodytas išlaidas, yra ne mažesnės kaip 150 000 litų, ir

 

3) bendra visų Lietuvos vienetų ar nuolatinių buveinių Lietuvos Respublikoje suteiktų lėšų suma neviršija 20 procentų visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų.

 

PMĮ 172 straipsnio 3 dalyje išvardintas sąrašas išlaidų, kurios taikant lengvatą iš apmokestinamųjų pajamų neatimamos.

 

Pagal PMĮ 172 straipsnio 2 dalį, iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimama ne daugiau kaip 75 procentai neatlygintinai suteiktų lėšų filmo ar jo dalies gamybai Lietuvoje.

 

Filmo ar jo dalies gamybai suteiktos lėšos iš apmokestinamųjų pajamų atimamos tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį buvo gauta Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduodama pažyma apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį PMĮ 172 straipsnio nustatytiems reikalavimams (toliau – investicijos pažyma).

 

4. Be to, pagal PMĮ 462 straipsnio nuostatas Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė Lietuvoje neatlygintinai suteikę PMĮ 172 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkančių lėšų filmo arba jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje, šiame straipsnyje nustatyta tvarka gali šių lėšų suma sumažinti pelno mokestį, apskaičiuotą už tą mokestinį laikotarpį, kurį buvo gauta investicijos pažyma.

 

Jeigu investicijos pažyma gaunama nepasibaigus pelno mokesčio deklaracijos pateikimo terminui, gali būti mažinamas ir mokestiniu laikotarpiu, kurį gauta investicijos pažyma, mokėtinas už praėjusį mokestinį laikotarpį apskaičiuotas pelno mokestis.

 

Už mokestinį laikotarpį mokėtinas pelno mokestis neatlygintinai suteiktų lėšų filmo arba jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje suma gali būti mažinamas ne daugiau kaip 75 procentais. Jeigu PMĮ 172 straipsnio 1 dalyje nurodytų lėšų suma didesnė kaip 75 procentai už mokestinį laikotarpį mokėtino pelno mokesčio sumos, tiek, kiek ši suma viršijama, gali būti mažinamas už du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius mokėtinas pelno mokestis, tačiau už kiekvieną mokestinį laikotarpį apskaičiuota pelno mokesčio suma negali būti mažinama daugiau kaip 75 procentais.

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. ĮV-865 „Dėl Lietuvos Respublikoje gaminamo filmo gamybos ir kultūrinio turinio, įskaitant filmo scenarijų, vertinimo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2013 m. Nr.132-6762) ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-892/1K-406 „Dėl pažymos apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 172 straipsnyje nustatytiems reikalavimams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2013 m. Nr.136-6922) įtvirtinta pažymų, būtinų pelno mokesčio lengvatos taikymui, išdavimo tvarka: Filmo kvalifikuojančios pažymos, kuri suteikia teisę taikyti mokesčių paskatą filmo gamybai, išdavimo ir galiojimo tvarką bei Investicijos pažymos, suteikiančios teisę neatlygintinai lėšų kino filmo kūrybai suteikusiam vienetui pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, išdavimo tvarką.

 

Apskaičiuojant 2014 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

 

1. PMĮ 461 str. 1 dalyje išplėstas ilgalaikio turto, kuriam taikoma investicinio projekto lengvata, sąrašas, įtraukiant krovininių automobilių, priekabų ir puspriekabių turto grupę bei nustatytas apribojimas, kad apmokestinamąjį pelną dėl tokio turto įsigijimo galima sumažinti tik iki vieno milijono litų patirtų išlaidų per mokestinį laikotarpį suma.

Taip pat pagal PMĮ 461 str. 4 dalies nuostatas iki 2018 metų pratęstas apmokestinamojo pelno sumažinimo lengvatos taikymo terminas investicinius projektus vykdantiems ir į esminį technologinį atsinaujinimą investuojantiems vienetams (apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas per 2009–2018 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis).

 

2. Į PMĮ 12 str. 15 punkte nustatytus akcijų išlaikymo terminus neatsižvelgiama tais atvejais, kai akcijos perleidžiamos dėl teisės aktų reikalavimų, t.y. šiame punkte nustatytos lengvatos dėl turto vertės padidėjimo pajamų neapmokestinimo perleidžiant akcijas neprarandamos tais atvejais, kai akcijas vienetas privalo perleisti dėl teisės aktų reikalavimų anksčiau nei sueina PMĮ 12 str. 15 punkte nustatyti akcijų išlaikymo terminai.

 

3. Pagal PMĮ 42 str. 10 dalies pakeitimą į akcijų (dalių, pajų) išlaikymo terminus, kurių turi būti laikomasi siekiant pasinaudoti reorganizavimo atvejais taikomomis lengvatomis dėl turto vertės padidėjimo pajamų neapmokestinimo, neatsižvelgiama

 

4. PMĮ 12 str. 16 punkte nustatyta lengvata dėl draudimo įmonių draudimo investicinių  pajamų (išskyrus dividendus  ir  kitą paskirstytąjį  pelną) neapmokestinimo taikoma tik gyvybės draudimo įmonėms. Ne gyvybės draudimo įmonėms ši lengvata netaikoma.

 

5. PMĮ įvirtintos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, ribojančios mokestiniu laikotarpiu iš pajamų atskaitomų mokestinių nuostolių sumą:

 

PMĮ 30 str. 4 dayje nurodytų perkeliamų iš mokestinio laikotarpio pajamų atskaitomų nuostolių (išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų) suma negali būti didesnė kaip 70 procentų mokesčių mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius. Šios nuostatos taip pat taikomos perkeliamiems finansų įstaigų nuostoliams dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių (toliau visa tai – VP) perleidimo.

 

Šis apribojimas netaikomas vienetams, kurių apmokestinamasis pelnas pagal PMĮ 5 str. 2 dalies nuostatas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą (t.y. vienetams (išskyrus pelno nesiekiančius), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 mln. litų ir kurie neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų kriterijų).

 

Atsižvelgiant į PMĮ 30 str. 4 dalies pakeitimą, analogiški apribojimai dėl perkeliamų iš pajamų atskaitomų nuostolių atliekant akcijų mainus, vieneto pertvarkymo bei Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės registruotos buveinės perkėlimo, reorganizavimo bei perleidimo atvejais įtvirtinti PMĮ 43 str. 7 dalyje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisės aktai
LRS  PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 12, 30, 43 STRAIPSNIŲ IR 3 PRIEDĖLIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO, IX-1 SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 17-2, 46-2 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 4, 12, 42, 46-1 IR 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS