« Grįžti

Kuo privalo vadovautis vienetai tvarkydami savo buhalterinę apskaitą ir kiek laiko privalo saugoti buhalterinius dokumentus?

Atnaujinimo data: 2017-01-15
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-5168

Visi vienetai apskaitą privalo tvarkyti ir finansinių ataskaitų rinkinius sudaryti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais . Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, taikomos tik tos buhalterinės apskaitos nuostatos, kurios neprieštarauja PMĮ nuostatoms.

Ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantys juridiniai asmenys, mažosios bendrijos bei kitos bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, bei kiti neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nusprendžia finansinę atskaitomybę sudaryti savo nuožiūra, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansinę atskaitomybę, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu.

Nuo 2004 metų mokestinio laikotarpio pradžios vienetai, kurie privalo vadovautis ar vadovaujasi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansinę atskaitomybę, turi vadovautis ir VAS nuostatomis.

Nuo 2005-01-01 ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, tvarko apskaitą ir finansinę atskaitomybę sudaro pagal Tarptautinius apskaitos standartus.

Nuo 2005 metų mokestinio laikotarpio pradžios ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (nuo 2010-01-08 išskyrus biudžetines įstaigas, sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas ir valstybės, savivaldybių ir biudžetinių įstaigų kontroliuojamas aukštąsias mokyklas ir mokslinių tyrimų institutus, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir kurios taiko viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus), tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansinę atskaitomybę, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintomis Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis.

Nuo 2005-02-11 neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkydami buhalterinę apskaitą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1K-040 patvirtintomis Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklėmis.

Buhalterinės apskaitos dokumentai saugomi 10 metų.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 57 str. 2 d.
LRS  BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS
LRS  ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS
LRS  ĮMONIŲ KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS
LRS  LRV 1999-06-03 nutarimas Nr. 719, „DĖL INVENTORIZACIJOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LR finansų ministro 2004-11-22 įsakymas Nr. 1K-372, „DĖL PELNO NESIEKIANČIŲ RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LR finansų ministro 2005-02-04 Nr. 1K-040, „DĖL NERIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VšĮ LR APSKAITOS INSTITUTO STANDARTŲ TARYBOS 2003-12-18 nutarimas Nr. 1, „DĖL VERSLO APSKAITOS STANDARTŲ PATVIRTINIMO"