« Grįžti

Kurie rekvizitai privalo būti nurodyti sąskaitoje faktūroje norint, kad išlaidos būtų pripažintos sąnaudomis?

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-5146

Vieneto patirtos išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis pagal sąskaitas faktūras, kuriose nurodyti tokie rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;

2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;

3) apskaitos dokumento data;

4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;

5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;

6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (- ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.

7) pirkėjo pavadinimas (vardas ir pavardė), kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris), prekės (paslaugos) pavadinimas, prekės (paslaugos) kaina (nuo 2012-05-27 pagal 2012 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 548 redakciją).

8) jeigu sąskaita faktūra išrašoma asmeniui, turinčiam teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susigrąžinti akcizą, – už prekes apskaičiuoto akcizo suma (nurodoma pirkėjo prašymu);

9) Sąskaitoje faktūroje turi būti serija ir numeris (sąskaitos faktūros serija ir numeris (jeigu nenaudojami specialūs apskaitos dokumentų blankai) turi būti formuojami taip: numeris turi būti sudaromas didėjančia seka. Numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) ūkio subjektų pasirinkimu gali būti sudaroma (-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų).

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sąskaitos faktūros pripažįstamos juridinę galią turinčiais dokumentais be asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir ir pasirašyti, parašo (-ų).

 

 

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 80 str.
LRS  LRV 2002-05-29 nutarimas Nr. 780, „DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LR žemės ūkio ministro 2004-02-27 įsakymas Nr. 3D-80, „DĖL PAPILDOMŲ REKVIZITŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITOSE FAKTŪROSE, SĄSKAITOSE FAKTŪROSE IR KITUOSE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PIRKIMO DOKUMENTUOSE SĄRAŠO"