« Grįžti

Kurie rekvizitai turi būti nurodyti apskaitos dokumentuose, pagal kuriuos yra pripažįstamos sąnaudomis ilgalaikio materialiojo turto, priklausančio TŪB nariams, IĮ savininkams ir jų šeimų nariams ir naudojamo šių vienetų veikloje, eksploatacinės išlaidos?

Atnaujinimo data: 2010-01-15
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai
Registracijos numeris   KD-5151   Data   2010.01.15

Ūkinių bendrijų nariams, individualių įmonių savininkams ir jų šeimų nariams priklausančio ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo šių vienetų veikloje, eksploatacinės išlaidos, t. y. nuolatinės ir ilgalaikės paslaugos, teikiamos pagal gyvenamųjų patalpų nuomos, energijos (šalto ir karšto vandens, elektros ir šilumos energijos, dujų) pirkimo – pardavimo sutartis, taip pat už telekomunikacijų ir komunikacinių paslaugų suteikimą, vieneto sąnaudomis gali būti pripažįstamos pagal šias paslaugas teikiančių vienetų išrašomus fiziniams asmenims (individualių įmonių savininkams, ūkinių bendrijų nariams arba jų šeimos nariams) apskaitos dokumentus, kuriuose turi būti nurodyti Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 4 dalyje nustatyti rekvizitai:

- apskaitos dokumento pavadinimas;

-ūkio subjekto, suteikusio paslaugas, pavadinimas, kodas;

- apskaitos dokumento data;

- paslaugų gavėjo pavadinimas (nurodomas paslaugų gavėją identifikuojantis rekvizitas, pvz., tai gali būti arba paslaugų gavėjo vardas ir pavardė, arba atsiskaitymo knygelės numeris, arba kt.). Šiuo atveju paslaugų gavėjo asmens kodo nurodyti neprivaloma;

- paslaugų pavadinimai;

- suteiktų paslaugų vertė pinigais ir (arba) jų kiekis atitinkamais matavimo vienetais.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 11 str. 4 d.
LRS  BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 13 str.