« Grįžti

Kokie keliami reikalavimai keičiant atsargų apskaitos metodą?

Atnaujinimo data: 2015-01-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.10.2] Atsargų įtraukimas į apskaitą
Registracijos numeris   KD-5179

Apskaičiuojant pelno mokestį, atsargos apskaitomos FIFO metodu. Centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka mokesčio mokėtojo prašymu ir atsižvelgdamas į jo veiklos ypatybes vietos mokesčio administratorius gali leisti apskaityti atsargas taikant tą buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų numatytą metodą, kurį vienetas taiko sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį.

Vienetai, norintys skaičiuojant pelno mokestį taikyti kitokį metodą, privalo apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritorinius skyriui arba VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamentui pateikti raštiškus prašymus.

Prašymuose vienetai turi nurodyti:

1. Vieneto pavadinimą, kodą, adresą, telekomunikacines priemones;

2. Atsargų įkainojimo ir jų apskaitos metodą, taikomą sudarant vieneto finansinę atskaitomybę, ir priežastis, dėl kurių šis metodas yra taikomas;

3. Jeigu vienetas finansinėje apskaitoje taikė kitokį metodą, o, apskaičiuodamas pelno mokestį, taikė FIFO metodą, tai prie pateikto prašymo jis turi pridėti laisvos formos apskaičiavimą, kuriame nurodomas skirtumas, atsiradęs dėl atsargų likučių įvertinimo taikant FIFO ir kitokį metodą.

Vienetai, gavę mokesčių administratoriaus sutikimą taikyti kitokį metodą, jį gali taikyti apskaičiuodami to mokestinio laikotarpio, kurį vienetas kreipėsi į vietos mokesčio administratorių, ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 57 str. 4 d.
LRS  VMI prie FM 2003-09-09 įsakymas Nr. V-248 „DĖL FINANSINĖJE APSKAITOJE NAUDOJAMO ATSARGŲ ĮKAINOJIMO IR APSKAITOS METODO TAIKYMO PELNO MOKESČIUI APSKAIČIUOTI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"