Pagal kuriuos apskaitos principus pripažįstamos vieneto pajamos?

Atnaujinimo data: 2015-01-23
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.1] Pajamų pripažinimo principai (8, 9 ir 10 str.)
Registracijos numeris   KD-4940

Pajamos pripažįstamos pagal pajamų kaupimo bei kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus, išskyrus atvejus, kai pagal PMĮ nuostatas pajamos gali būti pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą.

Įmonės, tvarkydamos buhalterinę apskaitą ir sudarydamos finansinę atskaitomybę, vadovaujasi įmonės, veiklos tęstinumo,  periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbos apskaitos principais.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 7 str. 1 d.