« Grįžti

Padidėjusių pajamų apmokestinimas, atlikus turto ir įsipareigojimų perkainojimą

Atnaujinimo data: 2017-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.3] Neapmokestinamosios pajamos (12 str.)
Registracijos numeris   KD-5047

Teisės aktų nustatyta tvarka vienetai turi teisę perkainoti turtą ir įsipareigojimus.

Jei toks turto ir įsipareigojimų perkainojimas yra atliktas turto perkainojimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, tai turto ir įsipareigojimų vertės padidėjimas priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms, o sumažėjimas – neleidžiamiems atskaitymams.

Šios nuostatos netaikomos pajamoms, susidariusioms perskaičiuojant balanse apskaitomus užsienio valiuta denominuotus straipsnius.

Jei pagal 22 VAS „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas" nuostatas turtas, kurio tikroji vertė nustatoma užsienio valiuta, balanse turi būti įvertinamas eurais, taikant tikrosios vertės nustatymo dienos valiutos kursą, tai PMĮ tikslams tokio turto įsigijimo kaina yra ta pati, kokia buvo nustatyta pirminio pripažinimo metu pagal turto įsigijimo dieną galiojusį valiutos kursą. Todėl apskaitoje įregistruotos turto vertės pokyčių sumos (pajamos ar sąnaudos, susidariusios dėl turto perkainojimo (įvertinimo tikrąja verte) ir dėl teigiamos ar neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos), apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, vadovaujantis PMĮ 12 str. 7 punktu ir 31 str. 1 d. 15 punktu, atitinkamai laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis arba neleidžiamais atskaitymais.

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatyti turto ir verslo vertinimo principai, vertės nustatymo metodai bei jų taikymas konkrečioms turtinių santykių sritims, turto ir verslo vertinimo būdai, turto ir verslo vertintojų veikos pagrindai, teisės, pareigos bei atsakomybė.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 12 str. 7 p.
LRS  Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas