Kokia tvarka apskaičiuojamos pozityviosios pajamos?

Atnaujinimo data: 2012-08-30
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.7.1] Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas
Registracijos numeris   KD-5241   Data   2012.08.30

Nustatant pozityviąsias pajamas, imamos visos kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos, išskyrus tam tikras pajamų rūšis.

1. Į pozityviąsias pajamas netraukiamos kontroliuojamojo užsienio vieneto aktyvios veiklos pajamos, jeigu išpildomos tokios trys sąlygos:

- kontroliuojamajame užsienio vienete dirba tiek darbuotojų, kiek jų paprastai reikia norint užtikrinti kontroliuojamojo užsienio vieneto vykdomą veiklą toje valstybėje arba zonoje, kurioje šis vienetas įsteigtas arba kitaip organizuotas. Reikiamas dirbančiųjų darbuotojų skaičius yra vertinamasis kriterijus, ir kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo užsienio vieneto rūšies arba veiklos pobūdžio, jis gali skirtis; ir

- kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos, uždirbtos ir/arba gautos ne iš tos valstybės arba zonos, kurioje šis vienetas įregistruotas arba kitaip organizuotas, šaltinių, sudaro ne daugiau kaip 10 procentų visų jo to mokestinio laikotarpio pajamų; ir

- kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos, uždirbtos ir (arba) gautos sudarant sandorius su nepriklausomais asmenimis (t.y. su tuo užsienio vienetu nesusijusiais asmenimis), sudaro daugiau kaip 50 procentų visų jo to mokestinio laikotarpio pajamų. Asmenys, kurie nepatenka į susijusių asmenų sąrašą, laikomi nepriklausomais.

Jeigu aukščiau išvardytos sąlygos (ar bent viena jų) nėra išpildytos, tai nustatant pozityviąsias pajamas, imamos visos kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos.

Jeigu visos aukščiau išvardytos sąlygos yra išpildytos, tai nustatant pozityviąsias pajamas, imamos tik kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pasyviosios pajamos, t. y. palūkanų pajamos, autoriniai atlyginimai, lizingo (finansinės nuomos) pajamos, turto vertės padidėjimo pajamos, pajamos iš paskirstytojo pelno, įskaitant iš kitų vienetų gautus dividendus bei kontroliuojančiam Lietuvos vienetui paskirstytus, bet neišmokėtus dividendus.

 

2. Į pozityviąsias pajamas netraukiamos kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos, atitinkančios tokias dvi sąlygas:

- jos laikomos neleidžiamais atskaitymais pagal PMĮ 31 str. 1 dalį, ir

- jas kontroliuojamasis užsienio vienetas yra gavęs iš jį kontroliuojančio Lietuvos vieneto.

3. Į pozityviąsias pajamas netraukiami kontroliuojamojo užsienio vieneto apskaičiuoti ir paskirstyti, tačiau kontroliuojančiam Lietuvos vienetui neišmokėti, dividendai, jeigu:

- jų suma neviršija į prieš tai buvusio kontroliuojančio Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktų atitinkamai apskaičiuotų kontroliuojamojo vieneto pozityviųjų pajamų sumos, ir

- jie išmokami per penkis vienas po kito einančius kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestinius laikotarpius, pradedant skaičiuoti nuo to laikotarpio, kuriuo tokie dividendai buvo paskirstyti, tačiau jeigu

- per šiuos penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius jie nėra išmokami arba išmokami ne visa jų suma, tai tokių apskaičiuotų, paskirstytų, bet neišmokėtų dividendų suma turi būti traukiama į to penktojo mokestinio laikotarpio kontroliuojančiojo Lietuvos vieneto pajamas, kaip atitinkamai apskaičiuotos pozityviosios pajamos.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 39 str. 2 d.
LRS  LRV 2002-04-12 nutarimas Nr. 517 „DĖL POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMO, ĮTRAUKIMO Į KONTROLIUOJANČIO LIETUVOS APMOKESTINAMOJO VIENETO ARBA LIETUVOS NUOLATINIO GYVENTOJO PAJAMAS TVARKOS IR PAJAMŲ, NEĮTRAUKIAMŲ Į POZITYVIĄSIAS PAJAMAS, RŪŠIŲ PATVIRTINIMO"