Kokios pajamos ir išlaidos gali būti atimamos iš nustatytos pozityviųjų pajamų sumos?

Atnaujinimo data: 2012-08-30
Ši informacija skelbiama:
[1.10.12.7.1] Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas
Registracijos numeris   KD-5243   Data   2012.08.30

Skaičiuojant pozityviąsias pajamas, iš nustatytos pozityviųjų pajamų sumos, gali būti:

- atimamos neapmokestinamosios pajamos (pagal PMĮ 12 str.) bei

- atskaitomi leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, tačiau tik tie, kurie susiję su tokių pajamų uždirbimu, t.y. atitinka PMĮ 17 str. leidžiamiems atskaitymams nustatytus reikalavimus.

Atskaitomos išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais arba jų kopijomis, patvirtintomis kontroliuojamojo užsienio vieneto atsakingo asmens parašu.

Atkreipti dėmesį: kai yra netiesioginis kontroliuojamojo užsienio vieneto valdymas, t. y. keli Lietuvos apmokestinamieji vienetai kontroliuoja vieną užsienio vienetą, gali būti leidžiama atskaityti tiesiogines sąnaudas, netiesiogines sąnaudas bei veiklos sąnaudas, tačiau, priskiriant sąnaudas vienam ar kitam kontroliuojančiam Lietuvos vienetui, būtina atsižvelgti į tokius kriterijus kaip: kokias funkcijas kiekvienas iš kontroliuojančių Lietuvos vienetų atlieka, koks rizikos laipsnis tenka kiekvienam Lietuvos kontroliuojančiam vienetui, koks turtas yra naudojamas vykdant tas funkcijas, kam tenka sprendimo priėmimo teisė ir atsakomybė ir į kitus kriterijus, kurie gali paaiškėti konkrečioje situacijoje.

Apskaičiuotų pozityviųjų pajamų suma traukiama į kontroliuojančio Lietuvos vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio mokesčio bazę proporcingai jo paskutinę to mokestinio laikotarpio dieną turimam užsienio vieneto akcijų (dalių, pajų), balsų arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį ar išimtinių teisių jas įsigyti skaičiui.

Pozityviosios pajamos nustatomos ir apskaičiuojamos atskirai pagal kiekvieną kontroliuojančio Lietuvos vieneto kontroliuojamąjį užsienio vienetą.

Jeigu apskaičiavus pozityviąsias pajamas gaunama neigiama suma, tai tokios apskaičiuotos pozityviosios pajamos nemažina kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamų.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 39 str. 2 d.
LRS  LRV 2002-04-12 nutarimas Nr. 517 „DĖL POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMO, ĮTRAUKIMO Į KONTROLIUOJANČIO LIETUVOS APMOKESTINAMOJO VIENETO ARBA LIETUVOS NUOLATINIO GYVENTOJO PAJAMAS TVARKOS IR PAJAMŲ, NEĮTRAUKIAMŲ Į POZITYVIĄSIAS PAJAMAS, RŪŠIŲ PATVIRTINIMO"