Kokios išlaidos ir kokia tvarka priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2015-01-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.1] Leidžiami atskaitymai (17 str.)
[1.10.20.4.1] Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai (17, 31 str.)
Registracijos numeris   KD-5216

Leidžiamiems atskaitymams priskiriama:

 1. žaliavų ir medžiagų išlaidos;
 2. gamybos atliekų išlaidos;
 3. laboratoriniams bandymams sunaudotos produkcijos išlaidos;
 4. parduotų prekių įsigijimo kaina;
 5. žemės rekultivavimo darbų išlaidos;
 6. materialinių vertybių sandėliavimo (saugojimo) išlaidos;
 7. autotransporto priemonių eksploatavimo išlaidos;
 8. raštinės ir biuro reikmenų įsigijimo išlaidos;
 9. patalpų nuomos išlaidos;
 10. išlaidos už bankų paslaugos;
 11. skolinių įsipareigojimų perleidimo (faktoringo) sutarčių išlaidos;
 12. rinkos paieškos išlaidos;
 13. konsultacinės, juridinės, informacinės ir pan. išlaidos;
 14. kadrų rengimo ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos;
 15. darbo saugos ir darbuotojų sveikatos apsaugos išlaidos;
 16. sanitarijos ir higienos išlaidos;
 17. geriamojo vandens įsigijimo išlaidos;
 18. inventorizacijos metu nustatytas prekių perteklius arba trūkumas;
 19. užsienio valiutos kurso kitimas išlaidos;
 20. biuro interjero puošimo išlaidos;
 21. darbo apmokėjimo ir kitos su darbu susijusios sąnaudos;
 22. tantjemų išlaidos;
 23. draudimo įmokos;
 24. palūkanų už paskolas ir įmokų, susijusių su paskolų garantijomis gavimo išlaidos;
 25. miško atkūrimo, ugdymo, priežiūros, apsaugos, rekreacijos, gyvūnijos gausinimo, miško kelių bei miško žemių sausinimo sistemos įrengimo, priežiūros bei remonto darbų sąnaudų išlaidos;
 26. išlaidos, patirtos miestų inžinerinei infrastruktūrai plėtoti;
 27. sąnaudos patirtos planuojant pirkti kito vieneto akcijas;
 28. holdingo bendrovių valdymo išlaidos;
 29. sumos, nuo kurių pagal VSDĮ nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (IĮ savininko, TŪB tikrojo nario, KŪB tikrojo nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos;
 30. išlaidos darbuotojų naudai, kurios yra GPM objektas (nuo 2010 m.);
 31. kitos faktiškai patirtos išlaidos, būtinos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti.

 Plačiau žr. PMĮ 17 str. komentarą.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 17 str. 1 d.
LRS  DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS
LRS  LR sveikatos apsaugos ministro 2004-10-14 įsakymas Nr. V-716, „DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE SKIEPIJAMI DARBDAVIO LĖŠOMIS, PROFESIJŲ IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  LR Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo"