« Grįžti

DĖL DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO SĄNAUDŲ

Atnaujinimo data: 2007-02-23
Registracijos numeris   (18.11-31-1)-R-1939   Data   2007.02.23

Paklausime prašoma paaiškinti, kokia tvarka leidžiamiems atskaitymams priskiriamos įmonės patirtos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

Klausimas. Įmonė sumokėjo už darbuotojo mokymo kursus ir atestavimą. Ar galima šias išlaidas iš karto priskirti ataskaitinio laikotarpio leidžiamiems atskaitymams, ar sieti leidžiamus atskaitymus su atestato galiojimo laikotarpiu?

Remiantis Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio pirmosios dalies nuostatomis, leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesietinos su ataskaitinio laikotarpio pajamomis, tačiau teiks įmonei ekonominės naudos ateityje, laikomos turtu, kuris taps sąnaudomis tada, kai uždirbs pajamas būsimaisiais laikotarpiais. Jei išlaidų negalima susieti su pajamų uždirbimu dabar ir ateityje, jos turi būti pripažįstamos to mokestinio laikotarpio, kurį buvo patirtos, sąnaudoms.

Įmonės patirtos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos nesusijusios su prekių, paslaugų pardavimu, tačiau susijusios su įmonės tipine veikla, todėl priskiriamos bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms. Bendrosios ir administracinės sąnaudos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tą mokestinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Tokioms išlaidoms priskirtinos ir mokymo kursų bei atestavimo išlaidos, tačiau įmonė turėtų atsižvelgti į tai, ar jų pripažinimas leidžiamiems atskaitymams atitinka įmonės patvirtintos apskaitos politikos nuostatoms. Jeigu atestavimo išlaidos pagal įmonės apskaitos politikos kriterijus priskiriamos reikšmingoms sumoms, įmonė šias išlaidas leidžiamiems atskaitymams gali priskirti per atestato galiojimo laikotarpį. Tuo atveju, jeigu darbo sutartis su atestuotu darbuotoju nutraukiama nepasibaigus atestato galiojimo laikotarpiui, likusi leidžiamiems atskaitymams nepriskirta su darbuotojo atestavimu susijusi išlaidų dalis leidžiamiems atskaitymams būtų priskiriama tą mokestinį laikotarpį, kurį nutraukiama darbo sutartis.

Viršininko pavaduotojas                                     Saulius Trečekauskas