« Grįžti

Kokia tvarka vieneto sąnaudos, atliekant nuomojamo ar naudojamo pagal panaudos sutartį turto remontą ar rekonstrukciją, priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.1.1] Nuosavo, nuomojamo, pagal panaudos sutartį naudojamo
Registracijos numeris   KD-5460

 

Remontas ar rekonstrukcija pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes

Remontas nepailgina ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko arba nepagerina jo naudingųjų savybių

Turtas, išsinuomotas pagal nuomos sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas vienetui, apmokėjus visą turto vertę

Pagal PMĮ 13 str. turto savininku laikomas nuomininkas

 

Remonto ar rekonstrukcijos verte didinama remontuoto ar rekonstruoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina

 

Išlaidos priskiriamos remonto sąnaudoms (leidžiamiems atskaitymams) tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos.

Turtas, išsinuomotas pagal nuomos (panaudos) sutartį, kurioje nustatytas nuomos (panaudos) terminas

NUOMOTOJAS – remonto ar rekonstravimo verte padidina išnuomoto turto įsigijimo kainą ir apmokestina PMĮ nustatyta tvarka.

Išlaidos priskiriamos remonto sąnaudoms (leidžiamiems atskaitymams) tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos.

NUOMININKAS – remonto arba rekonstravimo sąnaudas prie leidžiamų atskaitymų priskiria lygiomis dalimis per likusį nuomos arba panaudos laikotarpį, pradedant kitu mėnesiu, kai darbai buvo užbaigti.

Kai atlikus remontą arba rekonstrukciją nuomos arba panaudos sutartis nutraukiama, tai ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik to remonto arba rekonstravimo darbų vertės dalį, proporcingai tenkančią laikotarpiui, kurį po atlikto remonto arba rekonstravimo tas turtas buvo naudojamas pajamoms uždirbti.

 

Turtas, išsinuomotas pagal nuomos (panaudos) sutartį, kurioje nenustatytas nuomos (panaudos) terminas

Remonto arba rekonstravimo sąnaudos prie leidžiamų atskaitymų priskiriamos per PMĮ 1 priedėlyje atitinkamoms turto grupėms nustatytą laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 3 metai.

Kai atlikus remontą arba rekonstrukciją neterminuota nuomos arba panaudos sutartis nutraukiama, tai ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik to remonto arba rekonstravimo darbų vertės dalį, tenkančią laikotarpiui, kurį po atlikto rekonstravimo arba remonto tas turtas buvo naudojamas pajamoms uždirbti.

 

Išlaidos priskiriamos remonto sąnaudoms (leidžiamiems atskaitymams) tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 20 str. 2, 3 d.