« Grįžti

Kaip įforminamas vieneto dalyvio ir jo šeimos narių turto naudojimas vieneto veikloje?

Atnaujinimo data: 2017-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.1.2] Priklausančio ŪB nariams, IĮ savininkams ar jų šeimos...
Registracijos numeris   KD-5466

Vieneto dalyvio ir jo šeimos narių turto naudojimas vieneto veikloje yra įforminamas vieneto vadovo arba individualios (personalinės) įmonės savininko įsakymu, kuriame nurodoma:

1. turto pavadinimas;

2. turto apibūdinimas, techniniai ir ekonominiai parametrai (plotas, tūris, pajėgumas ir pan.);

3. turto savininkas. Jei turto savininkas nėra vieneto dalyvis, nurodoma, koks jo, kaip šeimos nario, ryšys su vieneto dalyviu;

4. turto vertė, kuri apskaičiuojama iš turto pirkimo (įsigijimo) dokumentuose, turinčiuose juridinę galią, nurodytos kainos atėmus turto nusidėvėjimo sumą už laikotarpį iki turto perdavimo naudoti vieneto veikloje. Turto nusidėvėjimo suma apskaičiuojama vadovaujantis PMĮ 18 str. 11 d. nuostatomis. Jei turto savininkas neturi turto pirkimo (įsigijimo) kainą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, tai turto vertė gali būti nustatyta nepriklausomų turto vertintojų, turinčių teisę verstis tokia veikla, arba vadovaujantis Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nutarimų nuostatomis;

5. vieneto veiklos, kurioje turtas bus naudojamas, pavadinimas;

6. turto dalis, naudojama vieneto veikloje (procentais), kuri nustatoma atsižvelgiant į turto rūšį ir ekonominę naudą, kurią turto naudojimas teikia vienetui: naudojant transporto priemones - į vienetų reikalais nuvažiuojamų kilometrų skaičių, naudojant patalpas – į patalpų plotą (tūrį), naudojamą vieneto veiklai, naudojant įrenginius – į įrenginių darbo laiką ir pan. Pasikeitus vieneto veikloje naudojamai turto daliai, vieneto vadovas tą dalį privalo patikslinti (išleisti naują įsakymą, kuriame patikslinama vieneto veikloje naudojama turto dalis).

Per 15 dienų nuo vieneto vadovo įsakymo išleidimo du jo egzemplioriai turi būti pateikti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui pagal vieneto registravimo vietą. Vienas šio įsakymo egzempliorius su jo gavimą patvirtinančiu spaudu ir atsakingo darbuotojo parašu grąžinamas vienetui.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 18 str. 11d.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 39 „DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO TURTO, KURIS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO ŪKINIŲ BENDRIJŲ NARIAMS, INDIVIDUALIŲ (PERSONALINIŲ) ĮMONIŲ SAVININKAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS IR YRA NAUDOJAMAS ŠIŲ VIENETŲ VEIKLOJE, EKSPLOATAVIMO IR REMONTO SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ ŠIŲ VIENETŲ PAJAMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO", I d. 2, 3 p.