« Grįžti

Kokia tvarka vieneto sąnaudos, eksploatuojant ŪB nariams, IĮ savininkams ar jų šeimos nariams priklausantį ilgalaikį turtą ar atlikus remontą, priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.1.2] Priklausančio ŪB nariams, IĮ savininkams ar jų šeimos...
Registracijos numeris   KD-5464

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ

KITO ILGALAIKIO TURTO

EKSPLOATAVIMAS

Sąnaudoms, atskaitomoms iš vieneto pajamų, yra priskiriama per mokestinį laikotarpį sunaudotų degalų, tepalų ir kitų su transporto priemonių eksploatacija susijusių sąnaudų vertė, proporcingai tenkanti transporto priemonės panaudojimo vieneto veikloje daliai, nurodytai vieneto vadovo įsakyme.

Su transporto priemonių eksploatacija per mokestinį laikotarpį susijusių kitų sąnaudų (filtrų, padangų, plovimo priemonių, smulkių detalių vertė, pagal Lietuvos Respublikos nuostatas sumokėtos draudimo įmokos, technines apžiūras bei kitokias (išskyrus remontą) paslaugas atliekančių organizacijų patarnavimų vertė), kurios gali būti atskaitomos iš vieneto pajamų, suma apskaičiuojama proporcingai transporto priemonės panaudojimo vieneto veikloje daliai, nurodytai vieneto vadovo įsakyme.

Eksploatavimo sąnaudoms, atskaitomoms iš vieneto pajamų, yra priskiriamos šio turto šildymo, apšvietimo, vandens, kitų medžiagų suvartojimo, abonentinio mokesčio bei kitų per mokestinį laikotarpį patirtų sąnaudų dalis, proporcingai tenkanti vieneto veikloje naudojamai patalpų arba kito turto daliai, nurodytai vieneto vadovo įsakyme.

 

 

REMONTAS

Remonto sąnaudoms, atskaitomoms iš vieneto pajamų, yra priskiriama per mokestinį laikotarpį atliktų transporto priemonių remonto darbų vertė, įskaitant remontui sunaudotas medžiagas, proporcingai tenkanti transporto priemonės panaudojimo vieneto veikloje daliai, nurodytai vieneto vadovo įsakyme.

Jei visa remonto darbų vertė per mokestinį laikotarpį neviršija 50 procentų transporto priemonės vertės, nurodytos vieneto vadovo įsakyme, tai remonto darbų vertė, proporcingai tenkanti transporto priemonės panaudojimo vieneto veikloje daliai, atskaitoma iš vieneto pajamų tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu, kuriuo buvo atliktas remontas.

Jei visa remonto darbų vertė per mokestinį laikotarpį viršija 50 procentų transporto priemonės vertės, nurodytos vieneto vadovo įsakyme, tai remonto darbų vertė, proporcingai tenkanti transporto priemonės panaudojimo vieneto veikloje daliai, atskaitoma iš vieneto pajamų dalimis per trejus metus (36 mėnesius) pradedant nuo kito mėnesio po transporto priemonės remonto atlikimo. Jei transporto priemonė po remonto atlikimo vieneto veikloje naudojama mažiau kaip trejus metus (36 mėnesius), remonto darbų vertė, proporcingai tenkanti laikotarpiui, kuriuo transporto priemonė vieneto veikloje nebenaudojama, iš vieneto pajamų neatskaitoma.

 

Iš vieneto pajamų atskaitomos per mokestinį laikotarpį patirtos patalpų remonto sąnaudos nustatomos šiais būdais:

1. tiesioginiu sąnaudų priskyrimo būdu – kai remontuojama tik vieneto veikloje naudojamų patalpų dalis arba kai galima apskaičiuoti, kiek ir kokių medžiagų sunaudota remontuojant šią patalpų dalį.

2. proporciniu sąnaudų priskyrimo būdu – kai remontas atliekamas didesnėje nei vieneto veikloje naudojamų patalpų dalyje. Tokiu atveju iš vieneto pajamų atskaitoma tik remonto darbų vertė, proporcingai tenkanti vieneto veikloje naudojamai patalpų daliai (procentais), nurodytai vieneto vadovo įsakyme.

 

Taikant tiek vieną tiek kitą sąnaudų priskyrimo būdą:

Jei remonto darbų vertė per mokestinį laikotarpį neviršija 50 procentų patalpų vertės, nurodytos vieneto vadovo įsakyme, tai remonto darbų vertė, proporcingai tenkanti vieneto veikloje naudojamų patalpų daliai, iš vieneto pajamų atskaitoma tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu, kuriuo buvo atliktas remontas.

Jei remonto darbų vertė per mokestinį laikotarpį viršija 50 procentų patalpų vertės, nurodytos vieneto vadovo įsakyme, tai remonto darbų vertė, proporcingai tenkanti vieneto veikloje naudojamų patalpų daliai, iš vieneto pajamų atskaitoma dalimis per penkerius metus (60 mėnesių) pradedant nuo kito mėnesio po patalpų remonto atlikimo. Jei patalpos po remonto atlikimo vieneto veikloje naudojamos mažiau kaip penkerius metus (60 mėnesių), remonto darbų vertė, tenkanti laikotarpiui, kuriuo patalpos vieneto veikloje nebenaudojamos, iš vieneto pajamų neatskaitoma.

Jei remontuojamas kitas nei patalpos turtas (įrenginiai, ryšio priemonės ir pan.), nuosavybės teise priklausantis vienetų dalyviams ir jų šeimų nariams, tai šio turto remonto sąnaudos, kurios gali būti atskaitomos iš vieneto pajamų, nustatomos tokiais pat būdais, kaip ir remontuojant patalpas.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 20 str. 4 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 39, „DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO TURTO, KURIS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO ŪKINIŲ BENDRIJŲ NARIAMS, INDIVIDUALIŲ (PERSONALINIŲ) ĮMONIŲ SAVININKAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS IR YRA NAUDOJAMAS ŠIŲ VIENETŲ VEIKLOJE, EKSPLOATAVIMO IR REMONTO SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ ŠIŲ VIENETŲ PAJAMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO"