« Grįžti

Kam gali būti suteikta parama?

Atnaujinimo data: 2016-11-21
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.11] Parama (28 str.)
Registracijos numeris   KD-5313

 

1. Paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti:

1) labdaros ir paramos fondai;

2) biudžetinės įstaigos;

3) asociacijos;

4) viešosios įstaigos;

5) religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;

6) tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai);

7) kiti juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.

2. Nuo 2017-01-01 paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas.

Aukščiau  nurodyti asmenys tampa paramos gavėjais ir įgyja teisę gauti paramą tik šio įstatymo nustatyta tvarka gavę paramos gavėjo statusą.

Paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytos užsienyje įsteigtos lietuvių bendruomenės ir kitos lietuviškos įstaigos ar organizacijos.

Parama pripažįstama ir tais atvejais, kai ji teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams. Paramos teikėjas Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus dokumentus, įrodančius, kad jo parama teikiama šių juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems Labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

 

Teisės aktai
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMAS 7 str.
LRS  Užsienio reikalų ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-265 DĖL UŽSIENYJE ESANČIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ, KITŲ LIETUVIŠKŲ ĮSTAIGŲ AR ORGANIZACIJŲ, KURIOS GALI BŪTI PARAMOS GAVĖJAIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. VA-137 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO