« Grįžti

Kokias ataskaitas ir iki kada paramos gavėjai privalo pateikti VMI?

Atnaujinimo data: 2017-12-30
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.11] Parama (28 str.)
Registracijos numeris   KD-8653

 

Paramos gavėjai -  juridiniai asmenys, per kalendorinius metus gavę paramą ir (arba) suteikę paramą ir (arba) labdarą Labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LP įstatymas) nustatyta tvarka, iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos pateikia mokesčių administratoriui metinę ataskaitą (FR0478 forma) apie gautą paramą, jos panaudojimą ir (arba) suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei apie veiklą, susijusią su LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu;

Paramos gavėjai -  fiziniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo (nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas, per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta tvarka gavę paramą, didesnę kaip dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – 12 MMA), galiojusių tų kalendorinių metų, kurių gauta parama, sausio 1 d., dydis, iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos pateikia mokesčių administratoriui metinę ataskaitą apie gautą paramą ir jos panaudojimą (ši nuostata taikoma nuo 2017-01-01).

Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 forma, yra patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103.

Paramos gavėjai - juridiniai asmenys per kalendorinius metus suteikę vienam labdaros gavėjui didesnę negu 15 000 eurų labdarą, teikia mokesčių administratoriui mėnesio ataskaitas (PLN203 forma) apie suteiktą labdarą tiems labdaros gavėjams, kuriems per atitinkamus kalendorinius metus suteikta didesnė negu 15 000 eurų labdara. Mėnesio ataskaitos teikiamos už tą mėnesį, kurį nuo kalendorinių metų pradžios vienam labdaros gavėjui suteiktos labdaros suma viršija 15 000 eurų, ir už kiekvieną toliau einantį kalendorinį mėnesį, kurį tam pačiam labdaros gavėjui teikiama labdara. Mėnesio ataskaitos PLN203 forma, patvirtinta Įsakymu Nr. VA-49, mokesčių administratoriui turi būti pateikta iki kito mėnesio 15 dienos.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2016 m. lapkričio 21 d.įsakymas Nr. VA-137 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. VA-49 DĖL MĖNESIO ATASKAITOS APIE VIENAM ASMENIUI SUTEIKTĄ PARAMĄ IR (ARBA) LABDARĄ BEI IŠ VIENO ASMENS GAUTĄ PARAMĄ, DIDESNĘ KAIP 15 000 EUR, FORMOS PLN203 IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO