« Grįžti

Kokias ataskaitas ir iki kada paramos teikėjai privalo pateikti VMI?

Atnaujinimo data: 2016-11-21
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.11] Parama (28 str.)
Registracijos numeris   KD-5320

Paramos teikėjai, nurodyti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LP įstatymas) 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, išskyrus fizinius asmenis ir LP įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje išvardytus paramos gavėjus, taip pat užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatines buveines (įskaitant filialus), per kalendorinius metus suteikę paramą minėto įstatymo nustatyta tvarka, iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos pateikia mokesčių administratoriui metinę ataskaitą (FR0477 forma) apie suteiktą paramą.

Paramos teikėjai, per einamuosius kalendorinius metus vienam paramos gavėjui suteikę didesnę negu 15 000 eurų paramos sumą, teikia mokesčių administratoriui mėnesio ataskaitas (PLN203 forma) apie tiems paramos gavėjams, kuriems per atitinkamus kalendorinius metus suteikta didesnė negu 15 000 eurų paramos suma, suteiktą paramą. Mėnesio ataskaitos teikiamos už tą mėnesį, per kurį nuo kalendorinių metų pradžios vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma viršija 15 000 eurų, ir už kiekvieną toliau einantį tų kalendorinių metų mėnesį, per kurį paramos teikėjas tam pačiam paramos gavėjui teikia paramą. Atitinkamo mėnesio ataskaita vietos mokesčių administratoriui turi būti pateikta iki kito mėnesio 15 dienos.

Aukščiau nurodytose ataskaitose (FR0477 ir PLN203 forma) nurodytose ataskaitose privalo būti pateikta informacija pagal konkrečius paramos gavėjus – nurodomas suteiktos paramos dalykas ir jo vertė.

Kai parama yra teikiama paramos gavėjams, nurodytiems LP įstatymo 7 straipsnio , t. y. Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams, paramos teikėjas privalo mokesčių administratoriui pateikti dokumentus, įrodančius, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems LP įstatymo 3 straipsnio .

Šiuo atveju paramos teikėjas mokesčių administratoriui turi pateikti:

1. užsienio vieneto valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinimą, kad užsienio vienetas yra tos valstybės rezidentas mokesčių tikslais;

2. užsienio vieneto veiklą reglamentuojančio dokumento kopiją, kurioje yra nustatyti šio vieneto visuomenei naudingos veiklos tikslai. Tai gali būti įstatų, nuostatų (ar jų ištraukos) ar panašių dokumentų kopijos;

3. dokumentą, kuriame yra nurodyta, kokiam konkrečiam visuomenei naudingam tikslui užsienio vienetui suteikta parama, ir pateikta informacija apie šį užsienio vienetą, pasirašytą užsienio vieneto vadovo ar kito įgalioto asmens. Pavyzdžiui, tokiu dokumentu gali būti užsienio vieneto prašymo kopija, kurioje yra nurodyta, kokiam tikslui užsienio vienetas prašo suteikti paramą, ir bendroji informacija apie šį vienetą (visas pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas), adresas, kokiame registre (užsienio valstybių įmonių, komerciniame ar kitokiame registre) yra įregistruotas, ar turi ir kada suteiktas labdaros ir/arba paramos gavėjo statusas, jeigu tai nustato užsienio valstybės teisės aktai) ar kitas panašus dokumentas;

4. įrodymus, kad užsienio vieneto, gavusio paramą, tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skirstomas jo dalyviams. Šiuo atveju tai gali būti užsienio vieneto veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos arba nuorodos į oficialius teisės aktų, reglamentuojančių užsienio vieneto veiklą, šaltinius, jeigu šie teisės aktai yra anglų kalba.

Paramos teikėjas, suteikęs paramą užsienio vienetui, nurodytus dokumentus privalo pateikti kartu su Paramos teikimo metine ataskaitos FR0477 forma

Jeigu paramą užsienio vienetams suteikia LP įstatymo 7 straipsnio nustatyti paramos gavėjai, tai nurodytus dokumentus jie privalo pateikti kartu su Paramos gavimo bei panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 forma, patvirtinta Įsakymu Nr. V-103.

Mokesčių administratoriui pareikalavus, užsienio kalba (išskyrus anglų kalba) pateikti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas vertėjo parašu ir spaudu.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 28 str.
LRS  LR finansų ministro 2002-09-23 įsakymas Nr. 289, „DĖL PARAMOS TEIKĖJŲ IR PARAMOS GAVĖJŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS IR TERMINŲ"
LRS  VMI prie FM viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. VA-137 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-103 DĖL PARAMOS TEIKIMO METINĖS ATASKAITOS FR0477 FORMOS, PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO METINĖS ATASKAITOS FR0478 FORMOS IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2006 m. gegužės 30 d. Nr. VA-49 DĖL MĖNESIO ATASKAITOS APIE VIENAM ASMENIUI SUTEIKTĄ PARAMĄ IR (ARBA) LABDARĄ BEI IŠ VIENO ASMENS GAUTĄ PARAMĄ, DIDESNĘ KAIP 15 000 EUR, FORMOS PLN203 IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO