Kaip pasirinkti ilgalaikio turto nusidėvėjimo ar amortizacijos laikotarpį ir likvidacinę vertę, ar galima taikyti mažesnius ilgalaikio turto nusidėvėjimo ar amortizacijos normatyvus, nei numatyta PMĮ 1 priedėlyje?

Atnaujinimo data: 2017-01-12
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.2] Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19...
[1.10.20.4.2] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (18-30 str.)
Registracijos numeris   KD-5385
 

Ilgalaikio turto įsigijimo kaina į sąnaudas įskaitoma dalimis per turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpį PMĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į minimalius nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus (PMĮ 1 priedėlis).

Pagal PMĮ 18 str. 3 dalį vienetai, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 150 000 eurų (iki 2014 12 31  – 500 tūkstančių litų) bei kurie neatitinka šio PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, ilgalaikio turto grupėms, išskyrus naujus pastatus, naudojamus veiklai, ir pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimą, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1 d., taip pat gyvenamuosius namus ir kitus pastatus, gali nusistatyti nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus, neatsižvelgiant į normatyvus, nustatytus PMĮ 1 priedėlyje.

Likvidacinė vertė nuo 2009 m. turi būti ne didesnė kaip 10 procentų įsigijimo kainos.

Jei vienetas ilgalaikį materialųjį turtą nudėvėjo iki jo likvidacinės vertės ir nori tą likvidacinę vertę sumažinti, nes planuoja tą turtą dar naudoti savo veikloje, tai ta suma, kuria sumažinama likvidacinė vertė, t. y. įsigijimo kainos nenudėvėtoji dalis, į sąnaudas gali būti perkeliama dalimis per to turto planuojamą naudingo eksploatavimo laikotarpį. Šiuo atveju į mokesčių administratorių kreiptis (pateikti prašymą arba informuoti) nereikia.

Nudėvėjus arba amortizavus naudojamą ilgalaikį turtą iki jo likvidacinės vertės ir tą turtą nurašius, likvidacinė vertė priskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Pastaba. Ribojamų dydžių atskaitymams nepriskiriamas pagal nuomos, panaudos sutartis arba IĮ savininkui (jo šeimos nariams) nuosavybės teise priklausančio, IĮ veikloje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija), nes IĮ nepatiria šio turto įsigijimo išlaidų.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 18 str. 2-3 d.