« Grįžti

Kas yra laikoma komandiruote (tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje), kaip yra skaičiuojamas komandiruotės laikas ir kaip ji yra įforminama?

Atnaujinimo data: 2017-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.10.13.2.3] Komandiruočių sąnaudos (21 str.)
Registracijos numeris   KD-5736

Tarnybine komandiruote laikomas teisės aktų nustatyta tvarka įformintas darbuotojo (individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, nuo 2012 09 01 – mažosios bendrijos nario) išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos darbdavio siuntimu atlikti darbo funkcijas, vykdyti tarnybinį pavedimą ar kelti kvalifikaciją.

Komandiruote į užsienį nelaikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų į užsienį, jeigu jis vienoje užsienio valstybėje praleidžia ilgiau kaip 183 dienas, išskyrus darbuotojus, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis.

Komandiruotės trukmės apribojimas iki 183 dienų taikomas kiekvienai komandiruotei atskirai ir per mokestinį laikotarpį nesumuojamas.

Į faktiškai išbūtą užsienyje laiką įskaitoma išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir parvykimo į ją dienos.

Siuntimas į komandiruotę įforminamas vieneto administracijos vadovo (ar jo įgalioto asmens) įsakymu (sprendimu) arba individualios įmonės savininko įsakymu (sprendimu), mažosios bendrijos nario (vadovo) sprendimu (įsakymu),  kuriame turi būti nurodytas komandiruotės tikslas, vieta (vietos), komandiruotės trukmė ir numatomos apmokėti išlaidų rūšys.

Jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, įsakyme turi būti nurodyta buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė, t. y. kiek dienų vieneto darbuotojas kiekvienoje užsienio valstybėje praleis.

Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių darbuotojas komandiruotėje faktiškai užtruko trumpiau ar ilgiau, nei buvo numatyta komandiruotės įsakyme, arba keičiasi kiekvienoje užsienio valstybėje faktiškai būtų dienų skaičius nei buvo nurodyta komandiruotės įsakyme, tai, vieneto darbuotojui grįžus iš užsienio komandiruotės, vieneto vadovas gali patikslinti komandiruotės įsakymą pagal faktiškai kiekvienoje užsienio valstybėje komandiruotėje būtas dienas.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 21 str.
LRS  LRV 2003-01-28 nutarimas Nr. 99, „DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"