« Grįžti

Kas sudaro turto įsigijimo kainą ir kaip nustatoma turto pardavimo kaina?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.2] Turto įsigijimo (pardavimo) kaina ir likvidacinė vertė...
Registracijos numeris   KD-5277

Turto įsigijimo kaina yra išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus (taip pat mokėtinus) komisinius atlyginimus ir mokesčius (rinkliavas), susijusius su šio turto įsigijimu.

Pridėtinės vertės mokestis į turto įsigijimo kainą neįskaitomas, neatsižvelgiant į tai, ar vienetas yra PVM mokėtojas, ar ne. Šis mokestis į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus įtraukiamas vadovaujantis PMĮ 24 str. 2 dalimi.

1. Turto įsigijimo kaina perkant jį iš kitų asmenų turi būti nustatoma prie jo pirkimo kainos pridedant visus su pirkimu susijusius mokesčius (muitų, registravimo ir kt.), transportavimo, sumontavimo, patikrinimo, instaliavimo bei kitas tiesiogines išlaidas, susijusias su turto įsigijimu.

Nereikšmingos (arba jeigu jos yra keletą mokestinių laikotarpių pastovios) trumpalaikio turto transportavimo ir jų paruošimo naudoti sumos gali būti neįskaičiuojamos į jo įsigijimo kainą, bet nurašomos kaip veiklos sąnaudos, t.y. priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, kurį jos patiriamos.

2. Jei turtas gaminamas, tai jo įsigijimo kaina turi būti nustatoma prie pagrindinių žaliavų, medžiagų, komplektuojančiųjų gaminių, sunaudotų gaminant šį turtą, įsigijimo kainos pridedant tiesiogines darbo ir netiesiogines (pridėtines) gamybos išlaidas, padarytas gaminant šį turtą. Į tokio turto įsigijimo kainą neįtraukiamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos (pardavimų, bendrosios ir administracinės).

3. Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina turi būti nustatoma prie lizingo (finansinės nuomos) sutartyje nurodytos turto vertės dengimo sumos  pridedant visus su pirkimu susijusius mokesčius (muitų, registravimo ir kt.), transportavimo, sumontavimo, patikrinimo, instaliavimo bei kitas tiesiogines išlaidas, susijusias su šio turto naudojimo parengimu.

4. Jeigu vienetas turtą savo nuosavybėn gauna nemokamai ir nepatiria išlaidų (įskaitant mokesčių), susijusių su šio turto įsigijimu, tai pelno mokesčio apskaičiavimo atžvilgiu, vieneto nemokamai gauto turto įsigijimo kaina bus lygi nuliui ir tokio turto nusidėvėjimas arba amortizacija nebus skaičiuojama, jeigu PMĮ nenustatyta kitaip (pvz., reorganizavimo atveju).

5. Jeigu vienetas gauna kapitalo subsidiją, skirtą pirkti, statyti ar kitaip įsigyti ilgalaikiam turtui, tai tokio iš kapitalo subsidijos lėšų įsigyto ilgalaikio turto įsigijimo kaina yra išlaidos, patirtos įsigyjant turtą.

6. Jeigu vienetas gauna kapitalo subsidiją ilgalaikio turto forma, tai šio ilgalaikio turto įsigijimo kaina laikoma subsidijos teikimo (gavimo) faktą įforminančioje atitinkamoje sutartyje ar kitame kapitalo subsidijos (ilgalaikio turto) perdavimo faktą patvirtinančiame laisvos formos dokumente nurodyta to turto vertė.

7. Turto remonto išlaidos, jei įsigytas turtas buvo remontuojamas prieš jį pradedant naudoti įmonės veikloje.

8. Kai gyventojas baigia vykdyti individualią veiklą ir nerealizuotas prekes perduoda savo ar sutuoktinio įsteigtam naujam vienetui, šių prekių įsigijimo kaina vienetui yra šių prekių įsigijimo kaina, nurodyta gyventojo, vykdžiusio individualią veiklą, prekių įsigijimo dokumentuose, išskyrus atvejus, kai šiuo turtu apmokamos to vieneto akcijos (dalys, pajai).

     

Turto pardavimo arba kitokio perleidimo kitų asmenų nuosavybėn kaina nustatoma iš visų pajamų, uždirbtų pardavus arba kitaip perleidus kitų asmenų nuosavybėn turtą, atėmus su pardavimu susijusių sumokėtų mokesčių sumas.

Pridėtinės vertės mokestis, nustatant turto pardavimo kainą, iš visų pajamų, uždirbtų pardavus arba kitaip perleidus nuosavybėn turtą, neatimamas.

 

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 14 str. 1 d.
LRS  PMĮ 24 str. 2 d.
LRS  PMĮ 15 str. 1 d.