« Grįžti

Kuriais atvejais iš užsienio gaunami dividendai gali būti neapmokestinami ?

Atnaujinimo data: 2017-01-08
Ši informacija skelbiama:
[1.10.15.3] Dividendų, gaunamų iš užsienio vienetų, apmokestinimo...
Registracijos numeris   KD-5620

Dividendai neapmokestinami, kai atitinka PMĮ 35 str. 2 d. arba PMĮ 35 str. 3 d. nuostatas.

PMĮ 35 straipsnio 2 dalis taikoma, kai:

Lietuvos vieneto už turimas ar nuolatinės buveinės už jai priskirtas užsienio vienetų, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių pelnas yra apmokestinamas pelno mokesčiu arba jam tapačiu mokesčiu, akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą gaunami dividendai neapmokestinami

Atkreiptinas dėmesys, kad taikant šios dalies nuostatas Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė turi turėti:

1) EEE valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą, kad toje valstybėje įregistruotas ar kitaip organizuotas vienetas, iš kurio gauti dividendai, yra pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) mokėtojas (toliau – pelno mokesčio mokėtojas), arba

2) kitus aukščiau minėtą faktą įrodančius dokumentus, pavyzdžiui, EEE valstybės vieneto atsakingų asmenų parašais patvirtintą dokumentą, kad toje valstybėje įregistruotas ar kitaip organizuotas vienetas, iš kurio gauti dividendai, yra pelno mokesčio mokėtojas, ar kitą dokumentą, kuris įrodo, kad dividendus išmokėjo pelno mokesčio mokėtojas. Šiuose dokumentuose turi būti nurodoma užsienio valstybės vienetą, išmokėjusį dividendus, identifikuojanti informacija, pavyzdžiui, pavadinimas, identifikacijos numeris, adresas, valstybė ir komercinis ar kitas registras, kuriame tas vienetas įregistruotas.

Tuo atveju, jei užsienio valstybių vienetai dividendus Lietuvos vienetui išmoka per jų rezidavimo šalyse ar kitose šalyse įsisteigusius tarpininkus (bankus, finansų maklerių įmones, depozitoriumus), tai Lietuvos vienetas gali neapmokestinti dividendų tik tuo atveju, jei jis turi užsienio tarpininkų pateiktą dokumentą, identifikuojantį faktiškuosius dividendų mokėtojus bei minėtus įrodymus, kad jie yra pelno mokesčio mokėtojai.

PMĮ 35 straipsnio 3 dalis taikoma, kai :

Lietuvos vieneto ar nuolatinės buveinės gaunami dividendai iš užsienio vienetų, nenurodytų šio straipsnio 2 dalyje, kuriuose dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, kurio nuolatinė buveinė (kai jai priskirtos akcijos, kapitalo dalis ar kitos teisės, už kurių turėjimą mokami šie dividendai) gauna šiuos dividendus, ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), neapmokestinami, jei dividendai gaunami iš užsienio vieneto, kurio pelnas yra apmokestinamas pelno mokesčiu arba jam tapačiu mokesčiu ir kuris nėra įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad PMĮ 35 str. 5 dalyje (kuri įsigaliojo nuo 2016 m. kovo 26 d.) nurodyta, kad šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos dėl iš užsienio vienetų gaunamų dividendų neapmokestinimo netaikomos dividendams, kuriais užsienio vienetai sumažina pelną, apmokestinamą pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu.

 

 

 
Teisės aktai
LRS  PMĮ 35 str. 2 -3 d.