« Grįžti

Ar privalo teikti pelno mokesčio deklaracijas veiklos nevykdantys ir pelno nesiekiantys vienetai?

Atnaujinimo data: 2015-03-15
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.10] Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A...
[1.10.22.3] Apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas (PMĮ...
Registracijos numeris   KD-5563

Pelno nesiekiantys vienetai, išskyrus daugiabučių namų savininkų bendrijos, gyvenamųjų namų statybos bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, sodininkų bendrijos, šaulių sąjungos, politinės partijos, religinės bendruomenės, tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos, šeimynos, profesinės sąjungos ar susivienijimai, turi pateikti 2015 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Metinę pelno mokesčio deklaraciją (forma PLN204N, versija 4).

Pelno nesiekiantys vienetai, kurie:

  • nesudaro ir nevykdo jokių sandorių,
  • nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais,
  • negauna pajamų (išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas),

gali būti pripažinti nevykdančiais veiklos ir laikinai atleisti nuo deklaracijos pateikimo tik tuo atveju, jei VMI pateikia Prašymą (2 priedas).

Nuo 2015-03-01 prašymo pagrindu  laikinai nuo deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo gali būti atleidžiama ne ilgiau kaip 5 metams.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2007-01-15 viršininko įsakymas Nr. VA-2 „DĖL METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-09 įsakymas Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo".