Ar Lietuvos vienetas gali atskaityti pelno mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje?

Atnaujinimo data: 2011-05-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.18.3] Pelno mokestis nuo pajamų, išmokėtų užsienio vienetui...
Registracijos numeris   KD-5201

Nuostatos taikomos apskaičiuojant 2010 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Lietuvos vienetas iš apskaičiuoto pelno mokesčio sumos, neįskaitant nuo gautos paramos, panaudotos ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį, taip pat nuo iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalies, viršijančios 250 MGL dydžio sumą, apskaičiuotos pelno mokesčio sumos, gali atskaityti pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje nuo toje valstybėje per tuos mokestinius metus gautų pajamų, atsižvelgiant į dividendus, kurie neįtraukiami į vieneto pajamas, išskyrus pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, sumokėtą nuo per Lietuvos vieneto nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vykdomos veiklos pajamų, jeigu šis straipsnis nenustato ko kita (nuostatos taikomos apskaičiuojant iki 2010 metų mokestinio laikotarpio pelno mokestį, atsižvelgiant į dividendus, kurie neįtraukiami į vieneto pajamas).

Lietuvos vienetas gali atskaityti užsienio valstybėje sumokėtą mokestį, jeigu:

1. Pajamos, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas mokestis, yra gautos toje užsienio valstybėje, t.y. jų šaltinis yra toje užsienio valstybėje:

- pajamas išmokėjęs asmuo yra tos užsienio valstybės vienetas, gyventojas ar toje valstybėje registruotas kokio nors vieneto nesavarankiškas struktūrinis padalinys,

- pajamos uždirbamos per Lietuvos vieneto nuolatinę buveinę toje užsienio valstybėje,

- pajamos, gautos už to Lietuvos vieneto toje užsienio valstybėje vykdytą kitokią, nei aukščiau išvardyta, veiklą, jeigu toje valstybėje, remiantis jos vidaus įstatymais, šios pajamos yra apmokestinamos, (pvz., pajamos už toje užsienio valstybėje esančio nekilnojamojo turto nuomą ar pardavimą) ir kt.;

2. Pajamos yra gautos užsienio valstybėje tą mokestinį laikotarpį, kurį jos įtrauktos į Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazę;

3. Užsienio valstybėje sumokėtas mokestis yra pelno mokestis arba jam tapatus mokestis.

Tokiu mokesčiu gali būti laikomas užsienio valstybėje nuo Lietuvos vieneto per nuolatinę buveinę uždirbtų pajamų mokamas pelno mokestis (nepriklausomai nuo jo pavadinimo), prie pajamų šaltinio išskaičiuojamas mokestis nuo išmokamų palūkanų, autorinių atlyginimų ir pan.

Tačiau vien tik tai, kad kokio nors mokesčio apskaičiavimo bazė yra užsienio valstybėje uždirbtos ar gautos pajamos (pvz., atskaitymai į kelių fondą, apyvartos mokestis, atskaitymai į stichinių nelaimių atvejams valstybės sudaromus rezervus ir kita), nereiškia, kad tokio užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma gali būti atskaitoma PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka;

Tai, kad mokestis buvo sumokėtas, yra tos užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtinimas.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 55 str. 1 d.