« Grįžti

Kam pateikiamas prašymas ir dokumentai, pagrindžiantys turto įsigijimo kainą dėl pelno mokesčio perskaičiavimo?

Atnaujinimo data: 2015-01-31
Ši informacija skelbiama:
[1.10.18.3] Pelno mokestis nuo pajamų, išmokėtų užsienio vienetui...
Registracijos numeris   KD-5198

Užsienio vienetas, norėdamas, kad nuo jo pajamų už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskaičiuotas mokestis būtų perskaičiuotas, turi kreiptis į tą Lietuvos Respublikos vietos mokesčių administratorių, kurio veiklos teritorijoje įregistruotas mokestį išskaičiavęs asmuo (Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė ar nuolatinis Lietuvos gyventojas).

Mokesčių administratoriui turi būti pateikiama:

- laisvos formos prašymas dėl mokesčio permokos grąžinimo, kuriame turi būti nurodyti prašymą pateikusio užsienio vieneto rekvizitai (pavadinimas, identifikacinis numeris, adresas), mokestį prie pajamų šaltinio išskaičiavusio asmens rekvizitai (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas arba pavadinimas, registracijos numeris, adresas), perleisto nekilnojamo turto rekvizitai (adresas), turto įsigijimo kaina, turto pardavimo kaina, į biudžetą sumokėto mokesčio suma ir jo sumokėjimo data, grąžintina suma;

- dokumentai, pagrindžiantys nekilnojamo turto įsigijimo kainą;

- nekilnojamo turto perleidimą patvirtinantys ir jo pardavimo kainą pagrindžiantys dokumentai;

- pateikiamų dokumentų aprašas.

Visi dokumentai turi atitikti PMĮ 11 str. nustatytus dokumentams keliamus reikalavimus. Mokesčių (rinkliavų) sumokėjimas turi būti pagrįstas šių sumų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais.

Užsienio vienetas turi pateikti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus bei jų kopijas. Dokumentų originalai, mokesčių administratoriui priėmus sprendimą, grąžinami mokesčių mokėtojui.

Jeigu dokumentai surašyti ne lietuvių kalba, mokesčių administratoriui paprašius, turi būti pateikiamas jų vertimas į lietuvių kalbą.

Be to, mokesčių administratorius gali paprašyti papildomų dokumentų, reikalingų teisingai turto vertės padidėjimo sumai nustatyti (pvz., nekilnojamo turto vertintojų išvados ar kt.). Prašymas nagrinėjamas, jeigu pateikiami visi mokesčio perskaičiavimui reikalingi dokumentai.

Mokesčių administratorius gali paprašyti papildomai pateikti išskaičiuoto mokesčio sumokėjimą į biudžetą patvirtinančius dokumentus.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 54 str. 2 d.
LRS  PMĮ 11 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-12-31 įsakymas Nr. VA-123 „DĖL NUO UŽSIENIO VIENETŲ PAJAMŲ SUMOKĖTO PELNO MOKESČIO PERSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"