« Grįžti

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai 2015 metais

Atnaujinimo data: 2015-01-20
Ši informacija skelbiama:
[1.10.1] Pelno mokesčio įstatymas
Registracijos numeris   KD-8326   Data   2014-11-27

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad, atsižvelgiant į numatomą euro įvedimą Lietuvos Respublikoje, 2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5, 9, 172, 18, 382, 391, 461 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-1131 (toliau – PMĮ ), kuris įsigalioja 2015 m. sausio 1 d., nustatyti šie pakeitimai:

1. Apskaičiuojant 2015 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

1) vertinant vieneto dydį 5 proc. pelno mokesčio tarifo taikymo tikslais pajamų riba nustatyta 300 000 eurų (PMĮ 5 str. 2 d.);

2) apmokestinant pelno nesiekiančių vienetų pelną, kai apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 7 250 eurų sumą, gali būti apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, pajamų iš ūkinės komercinės veiklos riba nustatyta 300 000 eurų (PMĮ 5 str. 4 d.);

3) vertinant vieneto pajamų dydį pinigų apskaitos principo taikymo tikslais pajamų riba nustatyta 30 000 eurų (PMĮ 9 str.);

4) apskaičiuojant iš apmokestinamųjų pajamų atimamų lėšų filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje dydį, išlaidų, patiriamų Lietuvos Respublikoje, riba nustatyta ne mažiau kaip 43 000 eurų (PMĮ 172 str.);

5) vertinant vieneto dydį ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų taikymo tikslais pajamų riba nustatyta 150 000 eurų (PMĮ 18 str. 3 d.);

6) taikant investicinio projekto lengvatą, nustatyta atskaitoma išlaidų, patiriamų įsigyjant krovininius automobilius, priekabas ir puspriekabes, riba 300 000 eurų (PMĮ 461 str.);

2. Pagal PMĮ 47 straipsnio 5 dalies pakeitimą, vertinant, ar vienetas privalo mokėti avansinį pelno mokestį, nustatyta 300 000 eurų apmokestinamųjų pajamų per mokestinį laikotarpį suma, kurios neviršijus vienetas atleidžiamas nuo avansinių pelno mokesčio mokėjimų kitą mokestinį laikotarpį.

3. Pagal PMĮ 382 straipsnio 1 dalies pakeitimą, taikant fiksuoto pelno mokesčio laivybos vienetams schemą, į eurą perskaičiuojant pinigines vertes litais, naudojamas fiksuoto pelno mokesčio bazės apskaičiavimui, apvalinama aritmetiškai euro cento tikslumu:

1) kiekvienam 100 jūrų laivo NT vienetų iki 1 000 jūrų laivo NT vienetų – 0,93 euro per dieną;

2) kiekvienam 100 jūrų laivo NT vienetų nuo 1 001 jūrų laivo NT vieneto iki 10 000 jūrų laivo NT vienetų – 0,67 euro per dieną;

3) kiekvienam 100 jūrų laivo NT vienetų nuo 10 001 jūrų laivo NT vieneto iki 25 000 jūrų laivo NT vienetų – 0,43 euro per dieną;

4) kiekvienam 100 jūrų laivo NT vienetų nuo 25 000 jūrų laivo NT vienetų – 0,27 euro per dieną.

4. Pagal PMĮ 391 straipsnio 6 dalies pakeitimą Europos ekonominių interesų grupei priskiriamos pajamos ir sąnaudos išreiškiamos eurais taikant euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, pajamų ir sąnaudų priskyrimo dieną.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) Nr. IX-675 2 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1466, kuris buvo paskelbtas 2014 m. gruodžio 31 d. (Teisės aktų registre Nr. 21227).

Šiuo įstatymu papildyta PMĮ 31 straipsnio 1 dalis 20 punktu, numatančiu, kad iš pajamų negali būti atskaitomos sąnaudos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius.

Atitinkamai šiuo įstatymu pakeista PMĮ 2 straipsnio 41 dalis, kurioje numatyta, kad kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir Lietuvos Respublikos kino įstatyme, kiek tai neprieštarauja šiam Įstatymui (išskyrus Civilinio kodekso įsakmiai nurodytus atvejus).

 

Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodomi duomenys dokumentuose, pateiktuose (išrašytuose) nuo 2015-01-01?

D O K U M E N T A S

V A L I U T A

2014 metų mokestinio laikotarpio metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204

Litais

2015 m. mokestinio laikotarpio, taip pat vėlesnių mokestinių laikotarpių teikiamose metinėse pelno mokesčio deklaracijose

Eurais

Tikslinama pirminė ankstesnių laikotarpių (pvz. 2013 metų) pelno mokesčio deklaracija PLN204

Litais

Tikslinama pelno mokesčio deklaracija PLN204 už mokestinius laikotarpius, kurie prasidėjo iki euro įvedimo dienos, o baigėsi po euro įvedimo

Eurais

Metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204 už mokestinį laikotarpį, kuris nesutampa su kalendoriniais metais – pvz., prasideda 2014 m. spalio 1 d. ir baigiasi 2015 m. rugsėjo 30 d.

Eurais

Dividendų pelno mokesčio deklaracija FR0640, jei dividendai išmokėti 2014 m. gruodžio mėnesį, o deklaracija pateikta 2015 m. sausio 8 d. ir tą pačia dieną pelno mokestis nuo išmokėtų dividendų sumokėtas eurais.

Litais

Avansinio pelno mokesčio deklaracija FRO430, jei įmonės mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais – pvz., prasideda 2014 m. spalio 1 d. ir baigiasi 2015 m. rugsėjo 30 d

Litais

Avansinio pelno mokesčio deklaracija FRO430, jei įmonės 2015 metais prasidėjęs mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais

Eurais

 

Su pelno mokesčiu susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus (lentelė)