« Grįžti

Kokia tvarka ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos individualios įmonės nuomojamo ar panaudos būdu naudojamo materialiojo turto eksploatavimo ir remonto sąnaudos?

Atnaujinimo data: 2009-12-09
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.4.2] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (18-30 str.)
Registracijos numeris   KD-5757   Data   2009.12.09

1. Pagal nuomos arba panaudos sutartį turimo materialiojo ilgalaikio turto remonto arba rekonstravimo sąnaudos atskaitomos iš nuomininko ar panaudos gavėjo pajamų lygiomis dalimis per nuomos arba panaudos laikotarpį, o tais atvejais, kai sudaryta neterminuota sutartis, – per PMĮ 1 priedėlyje atitinkamoms turto grupėms nustatytą laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 3 metai, jei remonto sąnaudos yra patirtos siekiant išlaikyti to turto ekonominį naudingumą.

2. Jei atlikus remonto arba rekonstravimo darbus nuomos arba panaudos sutartis nutraukiama, tai ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik to remonto arba rekonstravimo darbų vertės dalį, proporcingai tenkančią laikotarpiui, kurį po atlikto remonto arba rekonstravimo tas turtas buvo naudojamas pajamoms IĮ uždirbti.

3. Jei nuomos ar panaudos sutartyje nėra nustatytas nuomos terminas, tai remonto, arba rekonstravimo sąnaudas prie leidžiamų atskaitymų priskiriamos per PMĮ 1 priedėlyje atitinkamoms turto grupėms nustatytą laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 3 metai, jei remonto sąnaudos yra patirtos siekiant išlaikyti to turto ekonominį naudingumą.

4. Tuo atveju, kai atlikus remonto arba rekonstravimo darbus, neterminuota nuomos arba panaudos sutartis nutraukiama, tai ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik to remonto arba rekonstravimo darbų vertės dalį, tenkančią laikotarpiui, kurį po atlikto rekonstravimo arba remonto tas turtas buvo naudojamas pajamoms uždirbti.

5. Tais atvejais, kai nuomininko arba panaudos gavėjo atliktas turto remontas bus akivaizdžiai nesietinas su turto teikiama nauda nuomininkui arba panaudos gavėjui, tokios remonto išlaidos bus laikomos neleidžiamais atskaitymais.

6. Jei remontas prailgina to turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, arba jei turtas rekonstruojamas, tai nuomotojas ar panaudos teikėjas didina šio remonto arba rekonstravimo darbų verte ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainą tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo remontas arba rekonstravimas buvo iki galo atliktas, ir apmokestina PMĮ nustatyta tvarka.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 20 str.