« Grįžti

Kuriais dokumentais remiantis pripažįstamos ilgalaikio materialiojo turto, kuris nuosavybės teise priklauso individualios įmonės savininkui ar jo šeimos nariams, sąnaudos?

Atnaujinimo data: 2009-12-09
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.4.2] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (18-30 str.)
Registracijos numeris   KD-5768   Data   2009.12.09

IĮ veiklos sąnaudos pripažįstamos pagal įmonės vardu išrašytus dokumentus, tačiau ilgalaikio materialiojo turto, kuris nuosavybės teise priklauso IĮ savininkui ar jo šeimos nariams ir naudojamas IĮ veikloje, eksploatavimo ir remonto išlaidos gali būti pripažįstamos ir pagal IĮ savininko ar jo šeimos nario vardu išrašytus dokumentus.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nuosavybės teise priklauso IĮ savininkui ir jo šeimos nariams ir naudojamas IĮ veikloje, eksploatavimo ir remonto išlaidos finansų ministro nustatyta tvarka (2002 m. vasario 11 d. finansų ministro įsakymas Nr. 39 ) gali būti pripažįstamos IĮ, PVM mokėtojų ir ne PVM mokėtojų, sąnaudomis pagal sąskaitas faktūras (PVM sąskaitas faktūras), išrašytas IĮ savininko ar jo šeimos nario vardu, kuriose be privalomų rekvizitų nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas.

IĮ savininkui ir jo šeimos nariams priklausančio ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo šių vienetų veikloje eksploatacinės išlaidos, t.y. nuolatinės ir ilgalaikės paslaugos, teikiamos pagal gyvenamųjų patalpų nuomos, energijos (šalto ir karšto vandens, elektros ir šilumos energijos, dujų) pirkimo – pardavimo sutartis, taip pat už telekomunikacijų ir komunalinių paslaugų suteikimą, IĮ sąnaudomis gali būti pripažįstamos pagal šias paslaugas teikiančių vienetų išrašomus fiziniam asmeniui (IĮ savininkui arba jo šeimos nariams) apskaitos dokumentus, kuriuose turi būti nurodyti šie rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;

2) ūkio subjekto, suteikusio paslaugas, pavadinimas, kodas;

3) apskaitos dokumento data;

4) paslaugų gavėjo pavadinimas (nurodomas paslaugų gavėją identifikuojantis rekvizitas, pvz., tai gali būti arba paslaugų gavėjo vardas ir pavardė, arba atsiskaitymo knygelės numeris, arba kt.). Šiuo atveju paslaugų gavėjo asmens kodo nurodyti neprivaloma;

5) paslaugų pavadinimai;

6) suteiktų paslaugų vertė pinigais ir (arba) jų kiekis atitinkamais matavimo vienetais.

 

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr.39 „DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO TURTO, KURIS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO ŪKINIŲ BENDRIJŲ NARIAMS, INDIVIDUALIŲ (PERSONALINIŲ) ĮMONIŲ SAVININKAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS IR YRA NAUDOJAMAS ŠIŲ VIENETŲ VEIKLOJE, EKSPLOATAVIMO IR REMONTO SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ ŠIŲ VIENETŲ PAJAMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO"