Kuriuo atveju sumokėtas pridėtinės vertės mokestis gali būti priskirtas sąnaudoms?

Atnaujinimo data: 2009-12-09
Ši informacija skelbiama:
[1.10.20.4.2] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (18-30 str.)
Registracijos numeris   KD-5769   Data   2009.12.09

Pagal PMĮ 24 str. 2 dalį iš pajamų atskaitomos tik tos pirkimo ir sumokėto importo PVM sumos, kurios neatskaitomos pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, ir tik tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos nuo PMĮ nustatytų leidžiamų atskaitymų.

Pirkimo ir sumokėtos importo PVM sumos, kurios apskaičiuotos nuo PMĮ 31 straipsnyje nustatytų neleidžiamų atskaitymų, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų neatskaitomos.

Pagal PVMĮ nuostatas neatskaitomos pirkimo ir sumokėtos importo PVM sumos, iš pajamų atskaitomos tą patį mokestinį laikotarpį, kurį šis pirkimo PVM apskaičiuotas arba importo PVM sumokėtas, neatsižvelgiant į tai, kad sumos nuo kurių šis mokestis apskaičiuotas, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams bus priskirtos vėlesnį mokestinį laikotarpį.

Įsigijus ilgalaikį turtą, kurio pirkimo PVM neatskaitoma pagal PVM įstatymo nuostatas, neatskaitytas PVM leidžiamiems atskaitymams priskiriamas tą laikotarpį, kurį tas turtas įsigyjamas.

Tačiau, jeigu dėl kokių nors priežasčių suma (arba jos dalis), nuo kurios apskaičiuotas ir iš pajamų atskaitytas pirkimo ar sumokėtos importo PVM, nebus priskirta ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, tai tą mokestinį laikotarpį, kurį šis faktas bus nustatytas, ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma turės būti mažinama leidžiamiems atskaitymams nepriskirtai sumai tenkančia pirkimo ar sumokėtos importo PVM suma.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 24 str.