« Grįžti

Kokia tvarka mažosios bendrijos (MB) sąnaudos, patirtos naudojant įmonės veikloje MB nario asmeninį automobilį, telefoną ar kt., gali būti pripažintos leidžiamais atskaitymais?

Atnaujinimo data: 2018-01-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.21.3] Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai (17-31 str.)
Registracijos numeris   KD-7919

Nuo 2015-05-28 pagal Mažųjų bendrijų (toliau – MB) įstatymo 7 straipsnio 4 dalies nuostatas MB narys negali sudaryti su MB civilinių sutarčių dėl paslaugų MB teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus vadovaujantis MB įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi su MB vadovu sudaromą civilinę (paslaugų) sutartį. Todėl MB nariams pagal civilines sutartis dėl paslaugų MB teikimo ar darbų atlikimo mokamas atlyginimas (išskyrus pagal civilinę (paslaugų) sutartį vadovui mokamą atlyginimą) bus priskiriamas neleidžiamiems atskaitymams (nes jis laikomas paskirstytu pelnu), išskyrus tą MB nario pajamų dalį, kuri bus deklaruojama mokestiniam laikotarpiui pasibaigus ir apmokestinama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos ir tik ta dalimi, nuo kurios mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Remiantis PMĮ 17 straipsnio nuostatomis, leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti.

Jeigu ilgalaikis materialusis turtas yra būtinas MB pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti, tai tokio turto eksploatavimo išlaidos, pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais (PMĮ 11 str. 4 d.) yra priskiriamos to laikotarpio, kuriuo jos patiriamos, leidžiamiems atskaitymams.

                 Įmonės patirtos sąnaudos, kai MB nario turtas naudojamas MB veikloje

 

            Sutartis sudaryta iki 2015-05-27

      Sutartis sudaryta po           2015-05-28

 

  Atsiskaitoma iki 2015-05-27

   Atsiskaitoma po 2015-05-28

 

   Eksploatacinės sąnaudos

   Leidžiami atskaitymai

     Leidžiami atskaitymai

      Leidžiami atskaitymai

    Nuoma arba panauda

  Leidžiami atskaitymai

    Leidžiami tik jei priskirs ir deklaruos 02 pajamų rūšies kodu ir tik ta dalimi, nuo kurios mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos

   Leidžiami tik jei priskirs ir deklaruos 02 pajamų rūšies kodu ir tik ta dalimi, nuo kurios mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos

 

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 17 str.
LRS  PMĮ 11 str. 4 d.