« Grįžti

Kurios sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos pelno nesiekiančių organizacijų leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2017-01-18
Ši informacija skelbiama:
[1.10.22.2] Ūkinės komercinės veiklos pajamos ir sąnaudos (2, 7 str.)
Registracijos numeris   KD-5851

1. Pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos tiesiogiai iš tos ūkinės komercinės veiklos uždirbtos ir (arba) gautos pajamos, todėl, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tik ūkinės komercinės veiklos pajamoms tenkančios sąnaudos (leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai).

Kai sąnaudos susijusios tiek su pelno nesiekiančios organizacijos ūkine komercine veikla, tiek ir su šios organizacijos įstatuose numatytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, sąnaudų dalis, tenkanti ūkinės komercinės veiklos pajamoms, leidžiamiems atskaitymams priskiriama, jeigu minėta organizacija gali pateikti tokių sąnaudų dalies pagrįstumą.

Ūkinei komercinei veiklai tenkanti sąnaudų dalis nustatoma pagal pačios pelno nesiekiančios organizacijos apskaitos politikoje nusistatytą tvarką.

2. Tuo atveju, kai pelno nesiekianti organizacija parduoda kaip paramą gautas materialines vertybes, sąnaudoms priskiriamos tik su jų pardavimu susijusios transportavimo, sandėliavimo ir panašios sąnaudos. Kadangi materialinės vertybės buvo gautos neatlygintinai, jų vertė sąnaudoms nepriskiriama.

3. Pagal PMĮ 28 str. 1 dalies nuostatas paramos gavėjo statusą turinčios pelno nesiekiančios organizacijos iš ūkinės komercinės veiklos pajamų gali atskaityti visas išmokas, įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios skirtos labdarai ir paramai.

Atkreipiamas dėmesys, kad, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš ūkinės komercinės veiklos pajamų negali būti atimama parama, kuri teikiama panaudojant iš kitų asmenų (juridinių ir fizinių) gautą paramą.

4. Pagal PMĮ 24 str. 2 dalį iš ūkinės komercinės veiklos pajamų gali būti atskaitomos pirkimo ir sumokėtos importo PVM sumos, kurios neatskaitomos pagal PVM įstatymo nuostatas, tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos nuo PMĮ nustatytų leidžiamų atskaitymų, susijusių su ūkinės komercinės veiklos pajamų uždirbimu.

5. Pagal PMĮ 29 str. nuostatas iš ūkinės komercinės veiklos pajamų gali būti atskaitomi pelno nesiekiančios organizacijos sumokėti nario mokesčiai ne didesni kaip 0,2 procento pajamų, kai narystė kitose pelno nesiekiančiose organizacijose susijusi su ūkinės – komercinės veiklos pajamų uždirbimu.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 28 str.1 d.
LRS  PMĮ 24 str. 2 d.
LRS  PMĮ 29 str.