« Grįžti

Kokią informaciją metinėje ataskaitoje FR0478 privalo teikti pelno nesiekiančios organizacijos?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.10.22.4] Parama
Registracijos numeris   KD-5861

Nuo 2017 m. sausio 1 d. paramos gavėjai, juridiniai asmenys, per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta tvarka gavę ne tik pinigines lėšas, sudarančias iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos, bet ir gavę/suteikę paramą piniginėmis lėšomis, paslaugomis ar materialinėmis vertybėmis, ir (arba) panaudoję ankstesnių laikotarpių paramos likutį, FR0478 formoje turi pateikti informaciją apie visą per kalendorinius metus gautą paramą, įskaitant ir pinigines lėšas, sudarančias iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos (nelyginant jos dydžio su 12 MMA) ir jos panaudojimą.

Paramos gavėjo metinę ataskaitą sudaro konfidencialioji ir viešoji dalys.

 Paramos gavėjo metinės ataskaitos konfidencialiosios dalies formą nustato Valstybinė mokesčių inspekcija. Konfidencialiojoje dalyje (forma FR0478) pateikiama informacija apie:

1. paramos gavėjo per kalendorinius metus gautą paramą, pagal konkrečius paramos teikėjus (išskyrus gautą anonimiškai), nurodant suteiktos paramos dalyką ir jo vertę. Kai iš konkretaus paramos teikėjo gautos paramos dalyko vertė neviršija 1 minimalaus gyvenimo lygio (toliau – MGL) per kalendorinius metus, visa tokia gauta parama gali būti nurodoma bendrai;

2. paramos gavėjo per kalendorinius metus faktiškai panaudotą paramos dalyką bei suteiktą labdarą ir (arba) paramą (atskirai iš gautos paramos ir iš nuosavų lėšų). Turi būti nurodyta:

- gautos paramos dalis, per kalendorinius metus sunaudota paties paramos gavėjo įgyvendinamiems visuomenei naudingiems tikslams, tačiau neperduota (kaip labdara ir (arba) parama) kitiems asmenims, t. y. paties paramos gavėjo veiklai užtikrinti panaudota parama, įvairioms programoms vykdyti panaudota parama ir pan.;

- kitiems asmenims suteikta labdara ir (arba) parama – fiziniams asmenims suteiktos labdaros bendra vertė, taip pat kitiems paramos gavėjams suteikta parama (nurodant konkretų gavėją, paramos dalyką ir jo vertę; tačiau kai konkrečiam paramos gavėjui suteiktos paramos dalyko vertė neviršija 1 MGL per kalendorinius metus, visa tokia suteikta parama gali būti nurodoma bendrai).

Paramos gavėjo metinės ataskaitos viešoji dalis parengiama laisva forma, tačiau joje privalo būti nurodyta:

1. informacija apie paramos gavėją: pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai;

2. informacija apie paramos gavėjo valdymo organų narius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną: pavadinimas, įmonės kodas;

3. informacija apie paramos gavėjo padalinius (jeigu turi): buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, padalinio vadovas (vardas, pavardė);

4. paramos gavėjo narių skaičius (jeigu tai narystės pagrindais veikiantis juridinis asmuo) paskutinę ataskaitinio laikotarpi dieną;

5. vidutinis dirbančių pagal darbo sutartis asmenų, taip pat savanoriškai padedančių asmenų skaičius per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį;

6. per praėjusius kalendorinius metus vykdytos visuomenei naudingos veiklos aprašymas , nurodant konkrečias Labdaros ir paramos įstatymo 3 str. 3 d. nurodytas visuomenei naudingos veiklos sritis, kuriose vykdytos programos (jeigu atitinkama sritis nenurodyta, pateikti jos apibūdinimą), aprašant pagrindines vykdytas programas, jų tikslus, rezultatus, išskiriant programas, ketinamas tęsti ateityje. Veiklos aprašyme turi atsispindėti paramos gavėjo vykdomos visuomenei naudingos veiklos atitiktis paramos gavėjo įstatams (nuostatams);

7. informacija apie paramos gavėjui per kalendorinius metus suteiktą visą paramą, nurodant, kiek jos gauta iš juridinių ir iš fizinių asmenų (Lietuvos ir užsienio), taip pat anonimiškai gautą paramą.

Paramos gavėjo pageidavimu gali būti teikiama informacija ir apie konkrečius paramos teikėjus bei jų suteiktą paramą;

8. informacija apie labdaros suteikimo fiziniams asmenims, giminystės (pirmos eilės) ryšiais susijusiems su paramos gavėjo valdymo organų nariais, taip pat paramos suteikimo kitiems juridiniams asmenims, kurių valdymo organų narys yra paramos gavėjo valdymo organų narys, atvejus, jeigu tokių atvejų per kalendorinius metus buvo.

Paramos gavėjo pageidavimu metinės ataskaitos viešojoje dalyje gali būti pateikiama ir kita papildoma informacija.

FR0478

LRS  LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMAS 12 str.
LRS  LR Finansų ministro 2016-11-21 įsakymas Nr.VA-137 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO"