Kokias ataskaitas ir kada privalo teikti pelno nesiekiančios organizacijos apie gautą paramą?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.10.22.4] Parama
Registracijos numeris   KD-5860

Pelno nesiekiančios organizacijos privalo teikti:

1. VMI prie FM viršininko 2003-04-10 įsakymu Nr. V-103 patvirtintą Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formą ir savo veiklos, susijusios su LPĮ 3 str. 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, laisvos formos ataskaitą.

Ataskaitos formą turi pateikti elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt). kalendoriniams metams pasibaigus iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d.

Metinės ataskaitos FR0478 nereikia teikti:

1) apie anonimiškai ir bet kokiu būdu iš fizinių asmenų gautą paramą – tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir jų centrai;

2) apie gautą paramą ne pagal Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas (t. y. apie gautą paramą iš vyriausybės, ES, aukštesnių organizacijų ir pan.).

Nuo 2017 m. sausio 1 d. piniginės lėšos, sudarančios iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos, yra laikomos juridinių asmenų gaunamos paramos dalyku pagal LPĮ, todėl juridinių asmenų duomenys apie iki 2016 m. gruodžio 31 d. gautas ir nepanaudotas šias pinigines lėšas ataskaitos FR0478 formoje už 2017 kalendorinius metus neturi būti teikiami

2. VMI prie FM viršininko 2006-05-30 įsakymu Nr. VA-49 patvirtintą mėnesio ataskaitos apie iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, PLN203 formą. Tinkamai užpildytą ataskaitą privalo pateikti AVMI iki kito mėnesio 15 dienos.

FormaFR0478

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-04-10 įsakymas Nr. V-103 „DĖL PARAMOS TEIKIMO METINĖS ATASKAITOS FR0477 FORMOS, PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO METINĖS ATASKAITOS FR0478 FORMOS IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-05-30 įsakymas Nr. VA-49 "DĖL MĖNESIO ATASKAITOS APIE VIENAM ASMENIUI SUTEIKTĄ PARAMĄ IR (ARBA) LABDARĄ BEI IŠ VIENO ASMENS GAUTĄ PARAMĄ, DIDESNĘ KAIP 15 000 EUR, FORMOS PLN203 IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMAS 3 str.
LRS  GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS 34 str. 3 d