Vienetų, norinčių pakeisti mokestinį laikotarpį, prašymo pateikimo tvarka.

Atnaujinimo data: 2015-04-01
Ši informacija skelbiama:
[1.10.5] Mokestinis laikotarpis (6 str.)
Registracijos numeris   KD-5122

Vienetai turi teisę kreiptis į VMI prie FM su laisvos formos prašymu nustatyti kitokį mokestinį laikotarpį su sąlyga, kad tas mokestinis laikotarpis bus lygus 12 mėnesių. Kitoks mokestinis laikotarpis gali būti nustatomas tik tiems vienetams, kurių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nenumatyta, kad jų finansiniai metai privalo sutapti su kalendoriniais metais.

Vienetai, norintys pakeisti mokestinį laikotarpį, prašymą turi pateikti iki numatomo kitokio mokestinio laikotarpio pradžios.

Prašymą vienetas gali pateikti:
1. prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;
2. tiesiogiai įteikdamas arba išsiųsdamas paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (jos miesto (rajono) teritoriniam skyriui).

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 6 str. 2 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-01-31 įsakymas Nr. 28, „DĖL MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMO, ATSIŽVELGIANT Į APMOKESTINAMŲJŲ VIENETŲ VEIKLOS YPATYBES"