Kada vienetai gali taikyti 5 proc. pelno mokesčio tarifą apmokestinamajam pelnui?

Atnaujinimo data: 2017-12-27
Ši informacija skelbiama:
[1.10.8] Tarifai (5 str.)
[1.10.9] Lengvatos
Registracijos numeris   KD-5071

       Nuo 2018-01-01 vienetų (išskyrus pelno nesiekiančius), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą, kitų mokestinių laikotarpių apmokestinamasis pelnas – taikant 5 procentų mokesčio tarifą, išskyrus PMĮ 5  str. 3 dalyje nustatytus atvejus.

          PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytas 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.

PMĮ 5 str. 2 dalies nuostatos netaikomos:

1) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų vienetų (individualių (personalinių) įmonių) dalyviai;

2) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

3) vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

4) vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų).

         Žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos (įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių pagamintus žemės ūkio produktus) per mokestinį laikotarpį sudaro daugiau kaip 50 proc. jų pajamų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 5 str. 2 d. , 3 d.
LRS  LR finansų ministro 2002-05-15 įsakymas Nr. 134, „DĖL VIDUTINIO METŲ SĄRAŠINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LR žemės ūkio ministro 2002-12-31 įsakymas Nr. 528, „DĖL PASLAUGŲ ŽEMĖS ŪKIUI SĄRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  LR finansų ministro 2010-12-31 įsakymas Nr. 1K-414, „DĖL PASLAUGŲ ŽEMĖS ŪKIUI IŠ KURIŲ GAUTOS PAJAMOS LAIKOMOS PAJAMOMIS IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS"
LRS  LR Vyriausybės 2012-01-25 nutarimas Nr. 76, „DĖL PASLAUGŲ ŽEMĖS ŪKIUI SĄRAŠO PATVIRTINIMO"