« Grįžti

Kas laisvosios ekonominės zonos įmonėms yra kapitalo investicija, ir kas gali būti įtraukiama nustatant 1 milijono eurų vertės kapitalo investiciją?

Atnaujinimo data: 2017-12-30
Ši informacija skelbiama:
[1.10.9] Lengvatos
Registracijos numeris   KD-5098

Pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą kapitalo investicijos yra investicijos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti.

Investicijų įstatymas nenustato apribojimų, ar investuotojas gali investuoti ilgalaikį turtą įsigytą už nuosavas ar už skolintas lėšas. Todėl, nustatant 1 milijono eurų vertės kapitalo investiciją, į ją įtraukiamas turtas, įsigytas tiek už nuosavas, tiek už skolintas lėšas, tiek pagal pirkimo išsimokėtinai sutartis.

Kapitalo investicija laikomas įsigytas ar pačių pasigamintas (pasistatytas) turtas. Turto perkainojimas nelaikomas kapitalo investicija.

Remiantis 20-uoju Verslo apskaitos standartu, pagal lizingo sutartis valdomas turtas registruojamas įmonės apskaitoje kaip ilgalaikio materialaus ar nematerialaus turto įsigijimas, jei sutartyje yra bent vienas iš šių kriterijų:

- lizingo laikotarpio pabaigoje nuosavybės teisė į turtą pereina lizingo gavėjui;

- jei lizingo gavėjas turi teisę lizingo laikotarpio pabaigoje įsigyti turtą už kainą kur kas mažesnę už jo tikrąją vertę, ir lizingo laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota;

- lizingo laikotarpis trunka didesniąją turto ekonominio tarnavimo laiko dalį, netgi jei nuosavybės teisė neperduodama. Šis laikotarpis turėtų būti ne trumpesnis kaip 75 procentus turto ekonominio tarnavimo laiko;

- lizingo laikotarpio pradžioje dabartinė minimalių įmokų vertė yra lygi turto tikrajai vertei arba sudaro ne mažiau kaip 90 procentų turto tikrosios vertės;

- turtas yra specifinės paskirties ir, neatlikus didesnių pakeitimų, jį naudoti gali tik šis lizingo gavėjas.

Tuo atveju, kai įmonė įsigyja turtą lizingo būdu, nustatant 1 milijono eurų vertės kapitalo investiciją, į jos vertę įtraukiama visa ilgalaikio turto įsigijimo vertė, jei lizingo sutartyje yra nustatyta bent viena iš aukščiau išvardintų sąlygų.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 58 str. 16 d. 2 p.
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS INVESTICIJŲ ĮSTATYMAS 3 str.
LRS  VšĮ LR APSKAITOS INSTITUTO STANDARTŲ TARYBOS 2003-12-18 nutarimas Nr. 1 „DĖL VERSLO APSKAITOS STANDARTŲ PATVIRTINIMO"