Kokios pelno mokesčio lengvatos numatomos vienetams, vykdantiems investicinį projektą?

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Ši informacija skelbiama:
[1.10.9] Lengvatos
Registracijos numeris   KD-6461

Vienetas, vykdantis investicinį projektą – atliekantis investicijas į ilgalaikį turtą, skirtas naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui arba gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumų didinimui, arba naujo gamybos (ar paslaugų teikimo) proceso įdiegimui, arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui, taip pat su tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui, galėtų sumažinti už mokestinį laikotarpį apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną iki 100 procentų (iki 2018 m. 50%). Apmokestinamąjį pelną galima sumažinti per mokestinį laikotarpį, už kurį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas mažinamas, faktiškai patirtų išlaidų nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti dydžiu.

Apmokestinamasis pelnas būtų mažinamas, jeigu turtas yra reikalingas vieneto investicinio projekto vykdymui ir:
1) turtas yra priskirtinas Įstatymo 1 priedėlio ilgalaikio turto grupėms „mašinos ir įrengimai", „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)", „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)", „programinė įranga", „įsigytos teisės" ir
ilgalaikio turto grupės "krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų" turtui – krovininiams automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms, tačiau tik 300 000 eurų (už 2014 m. iki vieno milijono litų) patirtų išlaidų per mokestinį laikotarpį suma , ir
2) turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

Vieneto investicijos, skirtos vien tik turimam ilgalaikiam turtui pakeisti kitu analogiškos rūšies ilgalaikiu turtu, nebūtų laikomos investiciniu projektu (ar jo dalimi).

Įsigyjant krovininius automobilius, priekabas ir puspriekabes, apmokestinamąjį pelną galima sumažinti tik iki 300 000 eurų faktiškai patirtų išlaidų per mokestinį laikotarpį.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 46-1 str. 1-2 d.
LRS  VMI prie FM 2009-02-20 viršininko įsakymas Nr. VA-17 „DĖL PRANEŠIMO APIE VYKDOMĄ INVESTICINĮ PROJEKTĄ RENGIMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2014-62-05 įsakymas Nr. VA-34 „PRANEŠIMO APIE INVESTICINĮ PROJEKTĄ PLN210 FORMOS UŽPILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLĖS"