« Grįžti

Kokios taikomos lengvatos, mažinančios apmokestinamąjį pelną?

Atnaujinimo data: 2015-01-09
Ši informacija skelbiama:
[1.10.9] Lengvatos
Registracijos numeris   KD-5751   Data   2009.12.09

Lengvatos, kuriomis leidžiama sumažinti apmokestinamąjį pelną

Pelno mokesčiu neapmokestinamos pajamos:

 1. gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės; darbuotojų naudai mokamų sugrąžintų draudimo įmokų dalis, viršijanti iš pajamų atskaitytas draudimo įmokas, taip pat draudimo išmokos dalis, viršijanti iš pajamų atskaitytas darbuotojų naudai mokamas draudimo įmokas
 2. bankrutavusio vieneto pajamos, gautos už parduotą turtą
 3. draudimo įmonės organizacinio fondo likutis LR draudimo įstatymo nustatyta tvarka
 4. pagal LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių investicinių kintamojo kapitalo bendrovių ir uždaro tipo investicinių bendrovių ir pagal LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių investicinių bendrovių investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną
 5. sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų
 6. pajamos dėl turto ir įsipareigojimų, išskyrus pajamas dėl išvestinių finansinių priemonių, įsigytų rizikai drausti, perkainojimo, atlikto teisės aktų nustatyta tvarka
 7. netesybos, išskyrus netesybas, gautas iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, ar tų teritorijų gyventojų
 8. iš neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pelno mokesčio mokėtojų, kurių pajamos apmokestintos pelno mokesčiu pagal šį Įstatymą arba analogišku mokesčiu pagal užsienio valstybių atitinkamus teisės aktus, gautas pelnas ar jo dalis, išskyrus PMĮ 39 str. nustatytus atvejus
 9. jūrų uostų, oro navigacinių paslaugų rinkliavos ir už jūrų uosto žemės nuomą surinktos lėšos
 10. praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymo 18 str.
 11. vieneto gautas žalos atlyginimas
 12. kompensacijos, gautos pagal ES finansinės paramos LR programas už žvejybos laivų atidavimą į metalo laužą
 13. turto vertės padidėjimo pajamos už vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas EEEV arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir kuris yra pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio mokėtojas, jei akcijas perleidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 25 procentus balsus suteikiančių šio vieneto akcijų arba jei akcijos buvo perleistos PMĮ 41 straipsnio 2 dalyje nurodytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais, ne trumpiau kaip 3 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 25 procentus balsus suteikiančių šio vieneto akcijų. Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcijas perleidžiantis vienetas jas perleidžia šias akcijas išleidusiam vienetui.
 14. draudimo įmonių gyvybės draudimo įmokos, jei draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba jei draudimo išmoka išmokama apdraustajam sulaukus pensinio amžiaus pagal Profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatas, draudimo įmonių gyvybės draudimo investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną bei draudimo įmonių draudimo investicinės pajamos pagal profesinių pensijų gyvybės draudimo sutartis, sudarytas pagal Profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatas
 15. LR įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio tiesioginės ir kitos kompensacinės išmokos pajamų lygiui palaikyti, kurias gauna žemės ūkio veiklą vykdantys vienetai

 

PMĮ 12 str.

Sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, patirtos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, tris kartus atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį patiriamos, jeigu atliekami MTEP darbai yra susiję su įmonės vykdoma įprastine veikla ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda

PMĮ 171 str.

Iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. suteiktos lėšos filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje, kai:

 1. filmas atitinka LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kultūrinio turinio ir gamybos vertinimo kriterijus ir
 2. ne mažiau kaip 80 proc. visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų patiriama LR ir šios išlaidos, neatsižvelgiant į PMĮ 172 str. 3 dalyje nurodytas išlaidas, yra ne mažesnės kaip 43 tūkst. eurų, ir
 3. bendra visų Lietuvos vienetų ar užsienio vienetų per jų nuolatines buveines LR suteiktų lėšų suma neviršija 20 proc. visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų

Iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimama ne daugiau kaip 75 procentai neatlygintinai suteiktų lėšų filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje.

PMĮ 172 str.

Įmonės, kuriose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos ne didesnės kaip 150 tūkst. eurų bei kurios neatitinka PMĮ 5 str. 3 nustatytų kriterijų, ilgalaikio turto grupėms, išskyrus naujus pastatus, naudojamus veiklai, ir pastatų, įtrauktų į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimą, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1 d., taip pat gyvenamuosius namus ir kitus pastatus, gali patys nusistatyti maksimalius nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus, neatsižvelgiant į normatyvus, nustatytus PMĮ 1 priedelyje.

PMĮ 18 str. 3 d.

Mokesčių mokėtojams, turintiems teisę teikti tik paramą, iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas, skirtas paramai (išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį), tačiau ne didesnes kaip 40 procentų apmokestinamojo pelno.

PMĮ 28 str. 2 d.

 

Apmokestinamasis pelnas ne daugiau kaip 50 proc. gali būti mažinamas per mokestinį laikotarpį faktiškai patirtomis turto, reikalingo įgyvendinant investicinį (-ius) projektą (-us), įsigijimo išlaidomis, jeigu šis turtas:

 1. priskirtinas PMĮ 1 priedėlio ilgalaikio turto grupėms:
 • „mašinos ir įrengimai",
 •  „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)",
 •  „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)",
 •  „programinė įranga",
 •  „įsigytos teisės",
 • „krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų" (šios grupės turtui, išskyrus autobusus, investicijų lengvata taikoma, apskaičiuojant 2014 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį) ir
 1. turtas nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

Įsigyjant krovininius automobilius, priekabas ir puspriekabes, apmokestinamąjį pelną dėl šio turto įsigijimo galima sumažinti tik iki 300 tūkst. eurų patirtų išlaidų per mokestinį laikotarpį suma.

PMĮ 461str.

Vienetas gali perduoti kitam vienetų grupės vienetui pagal PMĮ nuostatas apskaičiuotus mokestinius nuostolius, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

 1. vienetų grupėje patronuojanti įmonė nuostolių perdavimo dieną tiesiogiai arba netiesiogiai valdo ne mažiau kaip 2/3 kiekvieno nuostolių perdavime dalyvaujančio dukterinio vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį ir
 2. vienetai toje grupėje yra ne trumpiau kaip dvejus metus be pertraukų, skaičiuojant iki nuostolių perdavimo dienos, arba
 3. 3) nuostolius perduoda ar perima vienetų grupės vienetas (-ai), kuris (kurie) toje grupėje yra nuo jo (jų) įregistravimo dienos ir bus vienetų grupėje be pertraukų ne trumpiau kaip du metus skaičiuojant nuo jo (jų) įregistravimo dienos.

 

PMĮ 56 1str.