Akcizų įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2018-07-10
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.1] Akcizų įstatymas
Registracijos numeris   KD-8934

 

2018 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1327, kuriuo:

Nuo 2019 m. kovo 1 d. išskiriami kaitinamojo tabako produktai, t. y. prie cigarų, cigarilių, cigarečių ir rūkomojo tabako nepriskiriami tabako gaminiai, paruošti vartoti tik specialiame elektroniniame įrenginyje, kuriame tabako gaminiai yra kaitinami jiems nedegant (iki 2019-02-28 šie produktai priskiriami rūkomajam tabakui):

 • kaitinamojo tabako produktams Lietuvos Respublikoje taikomi kontrolės ir gabenimo reikalavimai (gaminti, perdirbti, maišyti, laikyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, gabenti su akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu (e-AD), jeigu taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, ir t. t.);
 • nustatomas reikalavimas asmenims, gaunantiems kaitinamojo tabako produktus ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, registruotis akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojais;
 • kaitinamojo tabako produktams taikomas 68,60 euro už kilogramą produkto akcizų tarifas;
 • nuo akcizų atleidžiami į kitą Europos Sąjungos valstybę narę išgabenti ir (arba) eksportuoti kaitinamojo tabako produktai, taip pat kaitinamojo tabako produktai, panaudoti būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai kaitinamojo tabako produktų pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat kaitinamojo tabako produktai, skirti moksliniams tyrimams;
 • mokestinis laikotarpis ‒ kalendorinis mėnuo, kuriam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos privaloma pateikti akcizų deklaraciją ir sumokėti akcizus. Jeigu už akcizais apmokestinamų prekių sandėlį vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą akcizų suma 3 praėjusius mokestinius laikotarpius iš eilės viršijo 15 000 eurų, pradedant kitu mokestiniu laikotarpiu po to, kurį paaiškėjo šios aplinkybės, iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 dienos į biudžetą mokama avansinė akcizų suma. Avansinė akcizų suma yra lygi 1/3 vidutinės mokėtinos į biudžetą akcizų sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota 3 praėjusių mokestinių laikotarpių deklaracijose;
 • kaitinamojo tabako produktai, skirti parduoti Lietuvos Respublikoje, turi būti paženklinti specialiais ženklais – banderolėmis.
 • asmenys, turintys teisę verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, ir 2019 m. kovo 1 d. laikantys kaitinamojo tabako produktus už kuriuos akcizai dar nesumokėti, privalo per 5 darbo dienas inventorizuoti iki minėtos datos jiems nuosavybės teise priklausančius kaitinamojo tabako produktus ir pateikti inventorizacijos aktą mokesčių administratoriui. Taip pat šie asmenys iki  2019 m. balandžio 15 d. privalo mokesčių administratoriui pateikti akcizų už kaitinamojo tabako produktus deklaraciją. Atkreiptinas dėmesys, kad šio punkto nuostatos galioja tik kaitinamojo tabako produktams, už kurios akcizai dar nesumokėti iki 2019 m. kovo 1 d. Taigi, už kaitinamojo tabako produktus, už kuriuos akcizai sumokėti kaip už rūkomojo tabako produktus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatyto redakcija, galiojusia iki 2019 m. kovo 1 d., papildomai akcizų sumokėti nereikia, t.y. nereikia padengti akcizų mokesčio skirtumo, atsiradusio dėl naujojo mokesčių tarifo taikymo šiems produktams.

Akcizais apmokestinamas elektroninių cigarečių skystis, t. y. elektroninėms cigaretėms skirtas skystas gaminys (nepriklausomai nuo to, ar jame yra nikotino ar jo darinių ar ne), 2018 m. Kombinuotosios nomenklatūros (toliau ‒ KN) versijoje klasifikuojamas 3824 99 56 ir 3824 99 57 subpozicijose (įskaitant tuos atvejus, kai šie gaminiai yra gaminio, klasifikuojamo KN 8543 70 70 subpozicijoje, sudedamoji dalis):

 • prievolė mokėti akcizus atsiranda už (1) verslo reikmėms gaunamą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, (2) verslo reikmėms Lietuvos Respublikoje pagamintą, (3) importuojamą arba (4) verslo reikmėms Lietuvos Respublikoje įsigyjamą elektroninių cigarečių skystį;
 • nustatomas reikalavimas asmenims, verslo reikmėms gaunantiems iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, taip pat gaminantiems ir (arba) įsigyjantiems Lietuvos Respublikoje elektroninių cigarečių skystį, įsiregistruoti elektroninių cigarečių skysčio mokėtojais;
 • elektroninių cigarečių skysčiui taikomas 0,12 euro už mililitrą akcizų tarifas;
 • nuo akcizų atleidžiamas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę išgabentas ir (arba) eksportuotas elektroninių cigarečių skystis, taip pat elektroninių cigarečių skystis, panaudotas būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai elektroninių cigarečių skysčio pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat elektroninių cigarečių skystis, skirtas moksliniams tyrimams;
 • mokestinis laikotarpis ‒ kalendorinis mėnuo, kuriam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos privaloma pateikti akcizų deklaraciją ir sumokėti akcizus.
 • asmenys, prekiaujantys elektroninių cigarečių skysčiu ir iki 2019 m. kovo 1 d. laikantys elektroninių cigarečių skystį,  privalo per 5 darbo dienas inventorizuoti iki minėtos datos  jiems nuosavybės teise priklausantį elektroninių cigarečių skystį bei pateikti inventorizacijos aktą mokesčių administratoriui. Taip pat šie asmenys iki 2019 m. balandžio 15 d. privalo pateikti mokesčių administratoriui akcizų už elektroninių cigarečių skystį deklaraciją ir sumokėti akcizus.

Nuo 2019 m. kovo 1 d. didinami akcizų tarifai:

 • cigarečių specifinis elementas ‒ 62,25 euro (vietoj 59 eurų) už 1 000 cigarečių;
 • cigaretėms nustatomas ne mažesnis kaip 102 eurų (vietoj 96 eurų) už 1 000 cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas;
 • cigarams ir cigarilėms nustatomas 42 eurų (vietoj 37 eurų) už kilogramą akcizų tarifas;
 • rūkomajam tabakui nustatomas 68,6 euro (vietoj 60,24 euro) už kilogramą akcizų tarifas.

Nuo 2020 m. kovo 1 d. didinami akcizų tarifai:

 • cigarečių specifinis elementas ‒ 65,7 euro už 1 000 cigarečių;
 • cigaretėms nustatomas ne mažesnis kaip 108,5 euro už 1 000 cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas;
 • cigarams ir cigarilėms nustatomas 48 eurų už kilogramą akcizų tarifas;
 • rūkomajam tabakui nustatomas 78,5 euro už kilogramą akcizų tarifas.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. didinami akcizų tarifai:

 • cigarečių specifinis elementas ‒ 69,4 euro už 1 000 cigarečių;
 • cigaretėms nustatomas ne mažesnis kaip 115,5 euro už 1 000 cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas;
 • cigarams ir cigarilėms nustatomas 55 eurų už kilogramą akcizų tarifas;
 • rūkomajam tabakui nustatomas 90 eurų už kilogramą akcizų tarifas.

Lyginamoji akcizų tarifų, taikomų cigaretėms, cigarams, cigarilėms rūkomajam tabakui, kaitinamojo tabako produktams ir elektroninių cigarečių skysčiui lentelė

 

Akcizų tarifas

nuo

2019-03-01 iki

2020-02-29

Akcizų tarifas

nuo

2020-03-01 iki

2021-02-28

Akcizų tarifas

nuo

2021-03-01

Cigaretės

specifinis elementas — 62,25 euro už 1 000 cigarečių

specifinis elementas — 65,7 euro už 1 000 cigarečių

specifinis elementas — 69,4 euro už 1 000 cigarečių

vertybinis elementas — 25 proc.

vertybinis elementas — 25 proc.

vertybinis elementas — 25 proc.

kombinuotasis akcizų tarifas ne mažesnis kaip 102 eurai už 1 000 cigarečių

kombinuotasis akcizų tarifas ne mažesnis kaip 108,5 euro už 1 000 cigarečių

kombinuotasis akcizų tarifas ne mažesnis kaip 115,5 euro už 1 000 cigarečių

Cigarai ir cigarilės

42 eurai už kilogramą produkto

48 eurai už kilogramą produkto

55 eurai už kilogramą produkto

Rūkomasis tabakas ir kaitinamojo tabako produktai

68,6 euro už kilogramą

78,5 euro už kilogramą

90 eurų už kilogramą

Elektroninių cigarečių skystis

0,12 euro už mililitrą

0,12 euro už mililitrą

0,12 euro už mililitrą