« Grįžti

Akcizų mokesčio deklaravimo ir mokėjimo tvarka

Atnaujinimo data: 2015-12-30
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.5] Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas
Registracijos numeris   KD-5847   Data   2014-03-13

Mokestinis laikotarpis:

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, registruoto gavėjo ir registruoto siuntėjo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, kuriam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos privalo būti pateikta akcizų deklaracija.

Asmenys, kurie nėra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, registruoti gavėjai ar registruoti siuntėjai, deklaraciją privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių atgabenimo į Lietuvos Respubliką dienos.

Asmenys, kuriems atsiranda prievolė sumokėti akcizus, vadovaujantis Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4, 5, 8, 10, 11 punktais, deklaraciją turi pateikti ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prievolės atsiradimo dienos.

Deklaravimas ir sumokėjimas:

Akcizai turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Jeigu buvo sumokėta mokestinio laikotarpio avansinė akcizų suma, mokėtina to mokestinio laikotarpio akcizų suma mažinama sumokėtos avansinės akcizų sumos dydžiu.

Avansinė akcizų suma iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 dienos mokama, jeigu už konkretų akcizais apmokestinamų prekių sandėlį šio sandėlio savininko ar registruoto gavėjo vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina akcizų suma 3 praėjusius mokestinius laikotarpius viršijo 15 000 eurų, pradedant kitu mokestiniu laikotarpiu po to, kurį paaiškėjo šios aplinkybės. Ši avansinė akcizų suma yra lygi 1/3 vidutinės mokėtinos į biudžetą akcizų sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota nurodytų 3 praėjusių mokestinių laikotarpių deklaracijose.

Akcizai nemokami, jeigu prekės iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio išgabenamos į kitą sandėlį taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą. Tokiu atveju išrašomas akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentas, nurodantis, kad akcizai už šias gabenamas prekes nesumokėtas, o taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

Bendra informacija (tarifai, mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas, lengvatos)

Teisės aktai
LRS  Akcizų įstatymo, 12 str.
LRS  LRV 2002-06-04 nutarimas Nr. 821 „DĖL AKCIZŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO"
LRS  LRV 1996-06-24 nutarimas Nr. 748 "DĖL MOKESČIŲ MOKĖJIMO MUITINĖJE TVARKOS"