« Grįžti

Kuriais atvejais leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali būti panaikintas?

Atnaujinimo data: 2014-05-27
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.6] Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio steigimas...
Registracijos numeris   KD-8064   Data   2014.05.27

 Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali būti panaikintas:

1) akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko rašytiniu prašymu;

2) mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas per mokesčių administratoriaus nustatytą terminą neištaisė nustatytų trūkumų, dėl kurių Akcizų įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka buvo nustatyti papildomi šio sandėlio savininko veiklos reikalavimai;

3) mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas netvarko reikalaujamos sandėlyje atliekamų operacijų apskaitos;

4) mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas nesilaiko leidime nustatytų veiklos sąlygų, netinkamai tvarko sandėlyje atliekamų operacijų apskaitą, jeigu net nustačius papildomus reikalavimus Akcizų įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka nebūtų įmanoma užtikrinti, kad bus tinkamai įvykdytos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko mokestinės prievolės;

5) mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje buvo verčiamasi licencijuojama veikla, o šio sandėlio savininkui atitinkama licencija (licencijos) yra panaikinta (panaikintos);

6) mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išduotas vadovaujantis Akzizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir po 6 mėnesių akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos paaiškėja, kad per šiuos 6 mėnesius vidutinė akcizų už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vienu metu per dieną laikomą akcizais apmokestinamų prekių kiekį suma daugiau kaip 10 procentų mažesnė už šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytą sumą;

7) mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu 3 mėnesius nuo leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo dienos jame nevykdoma jokia veikla, numatyta prašyme išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;

8) mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu per 3 mėnesius nuo leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo dienos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas nepateikia piniginio užstato ar akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka toks dokumentas turėjo būti pateiktas;

9) mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu per 10 darbo dienų nuo termino, per kurį mokesčių administratoriaus rašytiniu nurodymu turėjo būti pateiktas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas, šis dokumentas nepateikiamas;

10) mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu per 3 mėnesius nuo leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo dienos sandėlyje neįrengiamos teisės aktų reikalaujamos apskaitos priemonės, nesilaikoma kompiuterinės buhalterinės apskaitos ir interneto ryšio su Valstybine mokesčių inspekcija įdiegimo grafiko;

11) mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu per 3 mėnesius pasibaigus laikotarpiui, per kurį akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas privalėjo įvykdyti nustatytus papildomus reikalavimus, šie reikalavimai neįvykdomi.

8. Apie sprendimą panaikinti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį sandėlio savininkui privalo būti pranešta raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

9. Panaikinus leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, atgabenti į tokį sandėlį naujas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, arba iš jo išgabenti prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, draudžiama.

10. Asmuo, kuriam išduotas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį buvo panaikintas už teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, kreiptis su prašymu išduoti jam leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali ne anksčiau kaip po 3 metų nuo leidimo panaikinimo dienos.

11. Vietos mokesčių administratoriai kontroliuoja akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ir jo savininko veiklą teisės aktų ir centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka. Kitos valstybės institucijos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklą kontroliuoja pagal kompetenciją.

 

Teisės aktai
LRS  Akcizų įstatymo 6 str. 7 dalis
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 157 DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ REGISTRAVIMO