Kuriais atvejais prašymas įregistruoti sandėlio savininku ir/ar leisti steigti sandėlį gali būti netenkinamas?

Atnaujinimo data: 2014-05-14
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.6] Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio steigimas...
Registracijos numeris   KD-8057   Data   2014.05.14

Prašymas įregistruoti sandėlio savininku ir/ar leisti steigti sandėlį netenkinamas, jeigu yra viena ar kelios šiame punkte nurodytos aplinkybės:

1. asmuo, pateikęs prašymą, per 30 dienų nuo VMI prie FM raštiško reikalavimo pateikti atitinkamus sprendimui priimti reikalingus dokumentus šio reikalavimo nevykdo;

2. sandėlį steigiantis asmuo nėra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju Lietuvos Respublikoje;

3. įmonės vadovams, asmeniui, kuriam priklauso įmonės kontrolinis akcijų paketas, ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu arba pagal juridinio asmens duotą įgaliojimą) įsiteisėjęs teismo ar kitos institucijos sprendimas dėl kontrabandos, neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą, pažeidžiant nustatytą tvarką (taisykles arba tvarkos aprašus), prekyba tokiomis prekėmis be banderolių arba neteisėta įmonės veikla, jeigu šios nusikalstamos veiklos padarytos disponuojant akcizais apmokestinamomis prekėmis;

4. asmuo, steigiantis sandėlį, raštiškai neįsipareigojo įdiegti atitinkamų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, apsaugos priemonių nuo neteisėto išgabenimo iš sandėlio nesumokėjus akcizų;

5. sandėlyje, kuriame pageidaujama žymėti ir laikyti pažymėtus tiektinus gazolius, kuriems taikoma Akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalis, nėra galimybės šiuos gazolius laikyti atskirose talpyklose;

6. akcizais apmokestinamų prekių gamybos, maišymo, laikymo ir kitų operacijų, kurios bus vykdomos sandėlyje su akcizais apmokestinamomis prekėmis, technologinės schemos ir tokių operacijų techniniai reglamentai bei esami įrenginiai neužtikrina tinkamo operacijų atlikimo ir mokestinių prievolių vykdymo;

7. nustatoma, kad steigiant sandėlį vadovaujantis Akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytais pagrindais netenkinami Sandėlio steigimo atvejų 2 punkte nustatyti rkalavimai;

8. yra nustatyta kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių neįmanoma užtikrinti, kad bus tinkamai įvykdytos sandėlio savininko mokestinės prievolės.

Teisės aktai
LRS  Akcizų įstatymas
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 157 DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ REGISTRAVIMO, 41 p.