« Grįžti

Akcizais apmokestinamų prekių registruoto siuntėjo pažymėjimo papildymas, pakeitimas, dublikato išdavimas ir klaidų taisymas

Atnaujinimo data: 2014-06-03
Ši informacija skelbiama:
[1.11.1.9] Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas
Registracijos numeris   KD-8069   Data   2014.06.03

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ REGISTRUOTO SIUNTĖJO PAŽYMĖJIMO
PAPILDYMAS, PAKEITIMAS, DUBLIKATO IŠDAVIMAS IR KLAIDŲ TAISYMAS

 

Atvejai

Dokumentų pateikimas

Sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių registruoto siuntėjo pažymėjimo papildymo, pakeitimo, dublikato išdavimo priėmimo terminas

Pažymėjimo papildymas

Pažymėjimas turi būti papildytas, jeigu registruotas siuntėjas nori verslo tikslais iš importo vietos, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, išgabenti kitų rūšių negu nurodyta turimame pažymėjime akcizais apmokestinamų prekių.

Kartu su prašymu REG810 turi būti pateiktas prašymo priedas REG810P1;

Per 10 darbo dienų nuo prašymo papildyti pažymėjimą gavimo.

Jei pareikalauta papildomų dokumentų – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo.

Pažymėjimo keitimas

Pažymėjimas ir/ar jo priedas REG811P turi būti pakeisti, jeigu: 1. pasikeičia registruoto siuntėjo pavadinimas arba vardas, pavardė; 2. pasikeičia mokesčių mokėtojo buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresas; 3. registruotas siuntėjas nusprendžia atsisakyti verslo tikslais išgabenti iš importo vietos tam tikras akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Išrašomas naujas pažymėjimo priedas REG811P,pats pažymėjimas nekeičiamas.

 

1 ir 2 punkte nurodytu atveju – kartu su prašymu REG810 turi būti prašymo priedas REG810P2;

3 punkte nurodytu atveju – kartu su prašymu turi būti pateiktas prekių, kurių yra atsisakoma verslo tikslais išgabenti iš importo vietos, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, sąrašas;

Per 10 darbo dienų nuo prašymo pakeisti pažymėjimą gavimo. Jei pareikalauta papildomų dokumentų – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo;

Dublikato išdavimas ir klaidų taisymas

Registruotas siuntėjas, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs pažymėjimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo turi apie tai raštu pranešti VMI.

 

Dėl neteisingų duomenų pažymėjime kartu su prašymu turi būti pateiktas prašymo priedas REG810P2,taip pat pateikiami pažymėjimo ir jo priedo REG811PP originalai;

Dėl pažymėjimo praradimo – kartu su prašymu turi būti pateiktas pažymėjimo ir/ ar jo priedo REG811PP praradimo aplinkybių paaiškinimas, turimi tokio praradimo įrodymai arba sugadintas pažymėjimas ir/ar jo priedas REG811P (kai prašoma išduoti sugadinto pažymėjimo dublikatą).

Per 5 darbo dienas nuo prašymo, pateikto dėl klaidingų duomenų pažymėjime ir/ar jo priede REG811P įrašymo ar pažymėjimo ir/ar jo priedo REG811P praradimo ar sugadinimo.

Dublikatas (išrašytas dėl pažymėjimo ir/ar jo priedo REG811P sugadinimo) išduodamas, kai registruotas gavėjas grąžina senąjį pažymėjimą ir/ar jo priedą REG811P, pateikia mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (jei reikia) ir įvykdo kitas pranešime nurodytas sąlygas.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d.įsakymas Nr. VA-92 DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJŲ REGISTRAVIMO