« Grįžti

Kas kiek laiko turi būti techniškai apžiūrimas kasos aparatas ir kas tai atlieka?

Atnaujinimo data: 2017-05-02
Ši informacija skelbiama:
[1.11.18.2] Kasos aparatai (diegimas, naudojimas)
Registracijos numeris   KD-2602

Iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatai, įregistruoti teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – TVMI) iki šių modelių išbraukimo, gali būti naudojami iki jų visiško nusidėvėjimo arba pirmojo, pasibaigus 9 metams nuo pirmojo įregistravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje datos, sutrikimo, po kurio prarandama visa sukaupta prekybinė informacija (sumuojantieji skaitikliai savaime ima rodyti nulinę padėtį).

Kasos aparatai 5 metus nuo pirmojo jų įregistravimo dienos gali būti perregistruojami kitos įmonės vardu. Likusį laikotarpį šiuos kasos aparatus gali naudoti tiktai tos įmonės, kurių vardu paskutinį kartą jie buvo įregistruoti, o reorganizuojamos įmonės gali naudoti tuos kasos aparatus, kuriuos jos buvo įregistravusios iki reorganizavimo.

Draudžiama įsigyti ir pirmą kartą TVMI įregistruoti iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatus.

Kiekvienas iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparatas turi būti profilaktiškai patikrintas ne vėliau kaip per 12 mėnesių po paskutinio kasos aparato profilaktinio aptarnavimo ar remonto.

Ūkio subjektas privalo kreiptis į aptarnavimo įmonę dėl profilaktinės kasos aparato apžiūros, ne vėliau kaip likus 20 dienų iki 12 mėnesių termino pabaigos. Draudžiama naudoti iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparatą, kuris nebuvo profilaktiškai patikrintas ar remontuotas ilgiau kaip 12 mėnesių, išskyrus nutarimo Nr. 1283,  27 punkte nustatytą kasos aparato aptarnavimo ar remonto laikotarpį, tačiau tik iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale, kai techninė priežiūra ar remontas atliekami iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal 29 punkto reikalavimus.

Kasos aparatų ir su jais susijusių techninių įrenginių priežiūrą ir remontą gali atlikti tik juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, įregistruoti Lietuvos Respublikoje ir turintys sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto darbus.

Kasos aparatą prižiūri (tame tarpe atlieka aparato plombavimą) ir visus įrašus techniniame pase turi padaryti jį įrengusi aptarnavimo įmonė ar kita tokių modelių kasos aparatus prižiūrinti aptarnavimo įmonė.

Kasos aparato plomba turi būti pakeista kasos aparatą aptarnavusios įmonės plomba, jeigu pasikeičia kasos aparatą aptarnaujanti įmonė.

Nauja aptarnavimo įmonė, pakeitusi kasos aparato plombą jo techninės priežiūros ar remonto metu, apie kasos aparato plombos pakeitimą turi pranešti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje registruotas tas kasos aparatas.

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-08-13 nutarimas Nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" III d.,16, 22-25 p.