Kasos aparatų eksploatavimas

Atnaujinimo data: 2017-05-19
Ši informacija skelbiama:
[1.11.18.2] Kasos aparatai (diegimas, naudojimas)
Registracijos numeris   KD-2530

Kokių modelių kasos aparatus leidžiama naudoti?

Leidžiama naudoti tik tokių modelių kasos aparatus, kurie Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą pagal VMI prie LR Finansų ministerijos viršininko 2003-04-16 įsakymą Nr. V-137.

Ar gali vieną kasos aparatą naudoti keli ūkio subjektai?

Kasos aparatą gali naudoti tik tas kasos aparato naudotojas, kurio vardu jis užregistruotas AVMI, išskyrus tuos atvejus, kai:

- individualia veikla besiverčiantis gyventojas, nuomoja prekyvietės vardu įregistruotą kasos aparatą. Tokiu atveju prekyvietės vadovas ar jo paskirtas atsakingas darbuotojas laisvos formos pranešimu apie tai turi informuoti AVMI, kurioje įregistruotas nuomojamas kasos aparatas, ir kreiptis į aptarnaujančią įmonę dėl kasos aparato perprogramavimo.

- individualia veikla besiverčiantis gyventojas nuomojasi kasos aparatą iš kito asmens (juridinio ar fizinio). Tokiu atveju jis pats informuoja apie tai AVMI ir papildomai nurodo duomenis asmens (pavadinimą, juridinio asmens kodą arba fizinio asmens vardą pavardę), iš kurio nuomojasi kasos aparatą, taip pat pats kreipiasi į aptarnaujančią įmonę dėl kasos aparato perprogramavimo.

Kai kasos aparatą naudoja gyventojai, veikiantys jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, kasos aparatas registruojamas vieno iš partnerių vardu, įregistruotą kasos aparatą prekybos veikloje gali naudoti visi partneriai. Gyventojas dėl kasos aparato įregistravimo AVMI turi kreiptis į tą aptarnaujančią įmonę, kuriai išduotas sertifikatas, leidžiantis atlikti registruojamo kasos aparato modelio techninės priežiūros ir remonto darbus.

(VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255, 25 p., 54-55 p.)

Ar galima naudoti kasos aparatą be įregistruoto techninio paso?

Draudžiama naudoti kasos aparatą, kol jo techninis pasas neužregistruotas ar neperregistruotas teritorinėje VMI (įrengus naują aparatą arba pasikeitus jo savininkui ar naudotojui ir įrengimo adresui).

Techniniam pasui keliami reikalavimai:

- techninis pasas turi būti prie kiekvieno kasos aparato ir saugomas visą aparato naudojimo laiką iki jo utilizavimo dienos. Techninis pasas laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje;

- transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma techninio paso lapo, kuriame įrašyti šio paso lapo, kuriame įrašyti šio paso registravimo teritorinėje VMI duomenys, kopija;

- kasos aparatais prekiaujančios ir juos techniškai aptarnaujančios įmonės specialistas, įrengęs kasos aparatą, užpildo jo techninį pasą ir per 3 darbo dienas pateikia jį užregistruoti teritorinei VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje šis aparatas įrengtas;

- techniniame pase turi būti nurodyti visi aparato įrengimo, profilaktinės apžiūros, remonto, naudotojų (savininkų, nuomininkų ir panašiai), įrengimo adreso bei programos pakeitimo ir skaitiklių duomenys. Pase turi būti nurodyta kiekvieno įrengto fiskalinio kasos aparato darbo programos (programų) kontrolinė suma (sumos).

(LRV 2002-08-13 nutarimo Nr. 1283, 15 p.)

Kokiu adresu turi būti registruotas kasos aparatas?

 

Kiekvienas kasos aparatas turi būti įregistruotas AVMI  pagal jo įrengimo adresą arba pagal ūkio subjekto buveinės adresą. Taip pat pagal individualia veikla besiverčiančio gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos adresą.

Pagal buveinės adresą ir (ar) nuolatinės gyvenamosios vietos adresą registruojami nuolatinės įrengimo vietos neturintys kasos aparatai (atsarginiai, rezerviniai) arba tie kasos aparatai, kurių įrengimo vieta yra keičiama dažniau nei vieną kartą per 12 mėnesių, naudojami nuomos, mokymosi, testavimo ar panašiais tikslais.

 (VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255, 18 p.)

Ar reikia informuoti AVMI, kai kasos aparatas laikinai nenaudojamas, sustabdžius ūkio subjekto veiklą ar perkeliamas naudoti kitu adresu?

Laikinai nenaudojamą kasos aparatą (sustabdžius ūkio subjekto veiklą ir panašiai ilgiau kaip 10 dienų) ar laikinai naudoti kitu adresu perkeltą kasos aparatą (dirbti parodose, mugėse ir panašiai, bet ne ilgiau kaip 10 dienų) išregistruoti ar perregistruoti nebūtina, tačiau iki laikino kasos aparato nenaudojimo ar iki jo laikino naudojimo kitu adresu pradžios būtina laisvos formos pranešimu apie tai pranešti AVMI, kurios teritorijoje šis kasos aparatas užregistruotas ir kurios teritorijoje jis bus laikinai naudojamas. Pranešime nurodoma laikino nenaudojimo pradžios ir pabaigos data ar laikino naudojimo kitu adresu pradžios ir pabaigos data. Jeigu numatyta laikino nenaudojimo ar naudojimo kitu adresu pabaigos data pasikeičia, apie tai papildomai pranešama minėtosioms AVMI paštu arba faksu.

Tais atvejais, kai individualia veikla besiverčiantis gyventojas, turėdamas naudojimosi kasos aparatu sutartį, naudoja kito ūkio subjekto vardu užregistruotą kasos aparatą, kasos aparato perregistruoti nereikalaujama, jei įvykdomos Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytos sąlygos.

 (VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255, 20 p.)

 

 

 

Ar įmonė gali išnuomoti jos vardu įsigytą kasos aparatą kitai įmonei?

Gali. Kasos aparatą ūkio subjektas gali įsigyti ar kitaip gauti naudotis (nuomos, panaudos ir pan. būdais) tik iš leidimą prekiauti kasos aparatais Lietuvos Respublikoje turinčios įmonės arba iš tų asmenų, kurių vardu jis užregistruotas AVMI. Visais atvejais aptarnaujanti įmonė privalo kasos aparato pardavimą ar perdavimą įforminti kasos aparato techniniame pase ir tokį aparatą užregistruoti ar perregistruoti AVMI.

Jei pasikeičia kasos aparato naudotojas, kasos aparato įrengimo adresas, kasos aparato naudotojo rekvizitai, kasos aparato paskirtis, kasos aparato techninis pasas turi būti perregistruotas AVMI.

Pasikeitus kasos aparato naudotojo pavadinimui aptarnaujančios įmonės specialistas turi pakeitimą įrašyti techniniame pase. Tokiu atveju techninio paso perregistruoti nebūtina.

(VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255,  II skyrius).

Teisės aktai
LRS  VMI prie LR FM 2003-04-16 viršininko įsakymas Nr .V-137 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE LEIDŽIAMŲ NAUDOTI KASOS APARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ MODELIŲ SĄRAŠO BEI KASOSAPARATŲ IR PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) AUTOMATŲ MODELIŲ ĮTRAUKIMO Į ŠĮ SĄRAŠĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LRV 2002-08-13 nutarimas Nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-21 įsakymas Nr. VA-198 „DĖL KASOS APARATŲ, KOMPIUTERINIŲ KASŲ SISTEMŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ SERTIFIKAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-255 DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO